23 lipca br. przedstawiciele TLP spotkali się w Ambasadzie Francji z panem Jean-Marc Fenet Ministre Conseiller Chef du Service économique régional Europe centrale et balte. Przedmiotem rozmowy były obawy branży transportu drogowego związane z ostatecznie uchwaloną ustawą zwaną „Loi Macron”.

ambasada Francji
Podczas rozmów m.in. wskazywaliśmy na brak kompatybilności systemów wynagradzania francuskiego i polskiego, co może spowodować iż polski pracodawca będzie zmuszony po wejściu w życie francuskich przepisów do wypłacania realnej stawki ponad 16 euro za godzinę.

Wskazywaliśmy, iż obowiązki administracyjne nakładane przez Loi Macron (m.in. ustanowienie we Francji pełnomocnika) stanowić będą barierę o charakterze dyskryminacyjnym zagranicznych przewoźników ograniczającą konkurencyjność na europejskim rynku.

W rozmowach poruszony został problem francuskich sankcji za naruszenia przepisów rozporządzenia WE/561/2006 regulujących regularny tygodniowy okres wypoczynku kierowcy – odbiór wypoczynku poza kabiną pojazdu.

Wskazaliśmy, iż w całej Europie, w tym także we Francji, odpowiednia infrastruktura parkingowa powiązana z możliwością noclegu poza kabiną pojazdu nie jest rozwinięta w stopniu odpowiadającym potrzebom wynikającym ze skali wykonywanych przewozów. Dostępne hotele są oddalone od parkingów od kilku do kilkunastu kilometrów.

Palącą kwestią wymagającą niezwłocznych działań jest coraz większe zagrożenie życia i zdrowia kierowców oraz bezpieczeństwa przewożonych ładunków. Dotyczy to w szczególności regionów Calais i Bretanii.

Pan Jean-Marc Fenet odpowiadając na zgłaszane przez nas problemy wyjaśnił, że ustawa „Loi Macron” będzie miała zastosowanie dla każdego przewozu, w którego trakcie wykonywana będzie co najmniej jedna operacja załadunku lub wyładunku na terytorium Francji. Co do wprowadzenia takiej zasady poparcie wyraziły jednomyślnie wszystkie francuskie partie polityczne.

Pan Jean-Marc Fenet poinformował, iż prace nad wszystkimi aktami wykonawczymi do ustawy Loi Macron nie zostały jeszcze zakończone. Zadeklarował, iż zgłoszone przez TLP obawy i wątpliwości zostaną niezwłocznie przekazane do właściwych francuskich ministerstw przygotowujących przepisy wykonawcze.

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa, zadeklarował że Francja podejmuje i będzie podejmować działania mające na celu rozwiązanie tych problemów.