Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska zajął stanowisko w sprawie projektu Komisji Europejskiej dotyczącego utworzenia Europejskiego Filaru Spraw Socjalnych („Filar”) oraz przedstawionego w tej sprawie sprawozdania Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2016 r.

Komunikat Komisji w sprawie Filaru Praw Socjalnych

Sprawozdanie w sprawie Filaru Praw Socjalnych

W naszej ocenie rekomendacje legislacyjne wyrażone w sprawozdaniu stoją w sprzeczności z założeniami Filaru (brakiem ingerencji w istniejące ustawodawstwo socjalne) a zarazem są zbyt daleko idące w kontekście braku pogłębionej dyskusji społecznej i partnerów społecznych nad prawnym kształtem i uszczegółowieniem założeń Filaru wyrażonym w Sprawozdaniu.

Za niejasne należy uznać m.in. postulaty dotyczące tzw. sprawiedliwej mobilności pracowników. Zgodnie ze Sprawozdaniem mobilność pracowników stanowi prawo, którego egzekwowanie należy wspierać, ale nie powinno być narzucane pracownikom z powodu złych warunków panujących w ich rodzinnych regionach i nie powinno podważać standardów socjalnych w państwach przyjmujących. TLP nie podważa słuszności walki z nieuczciwą konkurencją, która jest przede wszystkim szkodliwa dla pracodawców przestrzegających rzetelnie wszystkich norm socjalnych. Zwraca natomiast uwagę, idąc w ślad za rekomendacjami wynikającymi z raportu „Delegowanie pracowników – obecna sytuacja i wyzwania” z lipca 2016 roku („Posting of workers – current situation and challanges”, IP/A/EMPL/2016-07), iż debata w przedmiocie mobilności pracowników, delegowania, powinna być oparta o wspólnie wypracowane i jednolicie rozumiane pojęcie „uczciwości” zasad mobilności.

TLP po analizie sprawozdania z dużym niepokojem postrzega próby tworzenia tzw. Europy dwóch prędkości oraz podwójnych standardów socjalnych w obszarze Unii Europejskiej.

Konkludując, TLP postuluje skoncentrowanie się w pierwszej kolejności na rzetelnym i pogłębionym dialogu dotyczącym uregulowania sytuacji prawnej pracowników w ramach mobilności usług i pracowników w Unii Europejskiej, by następnie rozważyć dalsze etapy budowania bardziej socjalnych przepisów prawa.

Pełny tekst stanowiska TLP