Stanowisko TLP wobec propozycji zmian dyrektywy 96/71/WE

Stanowisko TLP wobec propozycji zmian dyrektywy 96/71/WE

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zajął jednoznacznie negatywne stanowisko wobec propozycji rewizji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług m.in. z uwagi na:

  • Błędne przyjęcie, iż pracownik w transporcie międzynarodowym jest pracownikiem delegowanym w rozumieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-307/09, C-309/09). Pracownik w transporcie międzynarodowym nie pracuje pod kontrolą i kierownictwem przedsiębiorstwa korzystającego z usług. Pełne władztwo nad pracownikiem jest pozostawione pracodawcy. Praca pracownika delegowanego nie stanowi też sama w sobie usługi.
  • Brak konsultacji społecznych w przedmiocie rewizji Dyrektyw, w konsekwencji oparcie nowych rozwiązań prawnych na braku uwzględnienia specyficznych aspektów transportu (w tym w odniesieniu do natury pracy i organizacji pracy pracowników mobilnych) i struktury transportu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej, tworzenie norm prawnych wobec braku rzetelnych, aktualnych badań w w/w zakresie.

 

W swoim stanowisku Transport i Logistyka Polska zaproponowała:

  • Zmianę harmonogramu prac nad propozycją zmiany Dyrektywy, w celu umożliwienia stronie społecznej przeprowadzenia badań nad skutkami proponowanych zmian dla różnych sektorów usług – w naszej ocenie minimalny okres czasu potrzebny na takie działanie wynosi minimum 6 miesięcy;
  • Wprowadzenie ogólnej zasady, że Dyrektywa ma zastosowanie do pracowników delegowanych do danego państwa członkowskiego na okres dłuższy niż 7 dni.
  • Wprowadzenie zastrzeżenia, iż przepisy Dyrektywy nie mają zastosowania do międzynarodowych przewozów drogowych, z wyłączeniem kabotażu nie będącego następstwem wykonywanego międzynarodowego przewozu.

 

Stanowisko zostało przekazane do najważniejszych Osób w Państwie, w tym m.in. do Prezes Ministrów, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Spraw Zagranicznych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Stanowisko TLP

Pełna treść stanowiska TLP

Translate »