Spotkanie poświęcone było wypracowaniu wspólnego stanowiska w zakresie rewizji prawa wspólnotowego dotyczącego kwestii socjalnych, dostępu do rynku transportowego, kabotażu, a także europejskiej opłaty drogowej.  Są to kluczowe kwestie, w których obecnie Komisja Europejska przeprowadza konsultacje publiczne.

W projekcie stanowiska podkreślono rolę transportu drogowego jako filaru jednolitego rynku europejskiego, a także wyrażono zdecydowany sprzeciw wobec planów obejmowania kierowców regulacjami o delegowaniu pracowników. Negatywnie odniesiono się również do licznych regulacji krajowych, w zakresie płac minimalnych, które fragmentaryzacją rynek oraz stanowią bariery administracyjne dla rozwoju transportu.

Na wniosek TLP do stanowiska wniesiono kilka poprawek m.in. dotyczących konieczności pozostawienia możliwości państwom członkowskim pozostawienia systemu winietowego, który jest bardziej przyjazny okazjonalnym użytkownikom dróg. W stanowisku znajdzie się również odniesienie do braku pełnego wdrożenia w Polsce Dyrektywy 96/53/WE, a co za tym idzie ograniczonego dostępu pojazdów o nacisku na oś 11,5t do polskiej sieci drogowej. Warto podkreślić, że obecnie jedynie po ok. 1,5% dróg publicznych w Polsce możliwy jest ruch tego typu, normatywnych pojazdów.

W kontekście firm nazywanych „letterboxami” TLP postulowało zamiast intensyfikacji kontroli o wątpliwej skuteczności, doprecyzowanie na poziomie Unii definicji bazy transportowej jako skuteczniejszego narzędzia eliminowania „firm-krzaków”. Ze względu na sprzeciw IRU postulat nie został uwzględniony, gdyż stanowiłoby to w opinii przedstawiciela IRU dodatkowe obciążenie przedsiębiorców.

BusinessEurope w projekcie dokumentu apeluje także o szersze wykorzystanie, również transgraniczne zestawów o długości 25,25m tzw. gigalinerów.

Ostateczne, oficjalne stanowisko zostanie wypracowane oraz przekazane Komisji Europejskiej do końca października.

Joanna Rutkowska