Celem inicjatywy jest uruchomienie inwestycji na kwotę 300 mld euro w latach 2021–2027, a tym samym wsparcie trwałej odbudowy gospodarczej na całym świecie, przy uwzględnieniu potrzeb naszych partnerów oraz strategicznych interesów UE.  Strategia jest popierana przez przedsiębiorców, w tym BusinessEurope – europejską federację zrzeszającą organizacje pracodawców z całej Europy.

Komisja Europejska ogłosiła 1 grudnia br. Strategię „Brama na świat” na rzecz rozwoju inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń w dziedzinie technologii cyfrowych, energii i transportu oraz wzmacniającą systemy opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych. Stanowi ona wyraźny sygnał dla naszych partnerów handlowych i sąsiadów, że UE poważnie myśli o odgrywaniu roli geostrategicznego gracza.

Jednym z pięciu najważniejszych obszarów priorytetowych Strategii jest transport, przy czym ma ona również wspierać rozbudowę unijnej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (skrót z ang. TEN-T). Oznacza to:

  • Zrównoważone, inteligentne, odporne, integracyjne i bezpieczne sieci transportowe we wszystkich rodzajach transportu (w tym drogowe, lotniskowe, co różni się od niedawno omawianego przez nas przeglądu polityki kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zakresie transportu) razem z logistyką i przejściami granicznymi, w celu połączenia wszystkich rodzajów transportu w system multimodalny.
  • Budowa pozycji UE jako światowego węzła transportowego.
  • UE przeznaczy dodatkowe 4,6 mld euro na wzmocnienie zrównoważonych połączeń transportowych, zgodnie z zieloną i cyfrową transformacją. Po rozszerzeniu TEN-T na Bałkany Zachodnie, Turcję i region Partnerstwa Wschodniego, UE będzie kontynuować prace nad ukończeniem wspólnie uzgodnionej infrastruktury priorytetowej i aktywnie zaangażuje się wraz z partnerami w proces przyjmowania transeuropejskiej śródziemnomorskiej sieci transportowej (skrót z ang. TMN-T) w południowym sąsiedztwie. W związku z powyższym UE będzie promować wzmocnienie połączeń z przyległymi korytarzami strategicznymi w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Środkowej.
  • Wspieranie konwergencji otoczenia regulacyjnego oraz europejskich/międzynarodowych norm technicznych, społecznych, środowiskowych, konkurencji, a także wzajemnego dostępu do rynku. Brak jednak w Strategii jasności co do tego, w jaki sposób miałoby to być egzekwowane.

Chociaż BusinessEurope i TLP podkreślają, że UE powinna zacząć od samej siebie i najpierw usunąć bariery regulacyjne, administracyjne i techniczne na jednolitym rynku, to niestety Strategia Komisji milczy na ten temat.

 

Oficjalny komunikat prasowy Komisji Europejskiej i odpowiednie dokumenty uzupełniające można znaleźć tutaj.

Opracował:

Adam Dorywalski

Stały Przedstawiciel TLP przy UE