Załamanie gospodarcze spowodowane pandemią koronawirusa i związany z tym brak pracy przewozowej spowodowały nasilenie patologicznych zjawisk rynkowych, których tolerowanie może pogłębić i tak już złą sytuację w jakiej znalazło się większości firm transportowych. Dlatego też związek pracodawców Transport i Logistyka Polska podjął decyzję o podjęciu formalnych działań mających na celu przeciwdziałanie złym, psującym rynek praktykom.

Do takich praktyk, w których kontrahenci branży wykorzystują przymusową sytuację przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, należą m.in.:

  • nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności za wykonywane przewozy w okresie epidemii COVID-19,
  • narzucanie przewoźnikom warunków przewozu, które spełnienie nie jest możliwe bez naruszenia obowiązujących przepisów prawa krajowego lub unijnego,
  • zlecanie przewozów za stawki, których wysokość rażąco odbiega od średniej rynkowej i jednocześnie nie pozwala nawet na pokrycie kosztów ponoszonych przez przewoźników,
  • dyskryminacja przewoźników i ich kierowców ze względu na narodowość (zastrzeganie zleceń dla przewoźników i/lub kierowców określonej narodowości lub ich wykluczanie ze względu na to kryterium, różnicowanie stawek frachtów w zależności od narodowości etc.).

Przykładem takich praktyk fragmenty dwóch zleceń z dwóch giełd transportowych z ostatnich dni.

Podobne praktyki mają miejsce podczas przetargów urządzanych przez kontrahentów branży transportowej. Zdarza się, że w takich przetargach startują powołane ad hoc lub nieznane wcześniej na rynku spedycje, które korzystając z nadpodaży usług transportowych, składają oferty znacznie odbiegające od warunków rynkowych, aby później szukać znajdujących się w trudnej sytuacji przewoźników, którzy walcząc o płynność finansową podejmą się wykonania nieopłacalnego zlecenia.

Takie działania, o spekulacyjnym charakterze, niszczą znajdujący się w trudnej sytuacji rynek. Pogarszają one sytuacje wszystkich przedsiębiorstw. W tym także tych, które dotychczas przetrwały załamanie wywołane przez COVID-19 obronną ręką.

Aby skutecznie przeciwdziałać temu złym praktykom rynkowym i uzdrowić rynek związek pracodawców Transport i Logistyka Polska zwraca się z apelem i prośbą do wszystkich przewoźników, którym zależy na uczciwej konkurencji o przesyłanie informacji o złych praktykach rynkowych na adres;

zdrowa.konkurencja@tlp.cumulus.atthouse.pl

Prosimy o przysyłanie skanów, wydruków ekranu i innych graficznych dowodów na narzucanie dumpingowych stawek, narzucanie warunków przewozu niezgodnych z prawem, dyskryminację na unijnym rynku, nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności i na wszystkie inne praktyki, które noszą znanmiona nieuczciwych lub niezgodnych z prawem.

Prosimy także o usunięcie prawnie chronionych danych (w szczególności  pozwalających na identyfikację kontrahentów i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) w przesyłanych informacjach i plikach graficznych.

Przetwarzanie uzyskanych informacji odbywać się będzie w trybie gwarantującym ich anonimizację, a także wykluczającym dostęp do uzyskanych danych dla jakichkolwiek podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z rynkiem przewozów drogowych. 

Te informacje posłużą TLP do podjęcia formalnych, zgodnych z prawem działań zarówno na szczeblu unijnym, jak i w poszczególnych państwach unijnych. Wszelkie działania podejmowanie są i będą z poszanowaniem przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.