Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest już stroną unijnego Wspólnego Rynku oraz Unii Celnej. Niemniej jednak, w dalszym ciągu dla polskich przedsiębiorców istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT za towary lub usługi zakupione na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Możliwe jest to m.in. na podstawie brytyjskich przepisów takich jak:

  • Value Added Tax Act 1994, Section 39;
  • VAT Regulations 1995 (SI 1995/2518) Parts XX & XXI;
  • The VAT (Miscellaneous and Transitional Provisions, Amendment and Revocation) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020/1495) Part 3.

 

Przedsiębiorcy zarejestrowani poza Wielką Brytanią mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego w UK, najlepiej na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza VAT 65A, którego wzór dostępny jest na stronie – przejdź tutaj. 

Natomiast informacje dotyczące prawidłowego wypełniania formularza VAT 65A znajdują się pod poniższym linkiem: przejdź tutaj.

Jeśli przedsiębiorca ubiega się po raz pierwszy o zwrot podatku VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii zobowiązany jest również do dołączenia oryginału certyfikatu potwierdzającego prowadzoną działalność gospodarczą, wydanego przez właściwy w tym zakresie organ krajowy. Certyfikat powinien zawierać wszystkie informacje, które są niezbędne w procesie ubiegania się o zwrot podatku VAT w Wielkiej Brytanii. Wzór certyfikatu: przejdź tutaj. 

Kserokopia certyfikatu, zdjęcie, plik PDF itp. nie są akceptowane. Natomiast certyfikat wydawany elektronicznie jest uznawany za ważny pod warunkiem, że organ wydający posiada odpowiedni system weryfikacji online, na mocy którego strona brytyjska będzie mogła potwierdzić jego autentyczność. Co jednak istotne, certyfikat elektroniczny nie może być przesłany elektronicznie podczas składania wniosku o zwrot podatku VAT. Wielka Brytania akceptuje jedynie jego papierową wersję, którą należy wydrukować i dołączyć do wniosku składanego w wersji papierowej. Certyfikat jest ważny przez 12 miesięcy. Po ich upływie należy uzyskać nowy certyfikat.

Wnioski o zwrot podatku VAT przedsiębiorca może składać osobiście lub poprzez upoważnioną osobę (np. agenta), która musi legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

Zwroty podatku VAT dokonywane są przez stronę brytyjską w okresie 6 miesięcy od momentu otrzymania właściwie wypełnionego wniosku.

UWAGA: W przypadku popełnienia błędu w przesłanej dokumentacji do strony brytyjskiej należy złożyć korektę w możliwie najszybszym terminie. W przeciwnym przypadku strona brytyjska ma możliwość nałożenia kary. Natomiast zwroty podatku VAT uzyskane na podstawie przekazania fałszywych lub błędnych informacji zostaną cofnięte i dodatkowo może zostać nałożona kara.

Wszelkie zapytania w sprawie zwrotu podatku VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii należy kierować bezpośrednio do właściwych służb brytyjskich. Dane kontaktowe dostępne są na stronie: przejdź tutaj. 

 

Opracował:

Artur Kalisiak

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP