Wniosek TLP do Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek TLP do Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 10 lutego br. Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o kontrolę niektórych przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy – Kodeks pracy oraz kolejnych dwóch rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) z 2002 r. i 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Kwestionujemy w nim zgodność z Konstytucją RP:

1) Pozostających w związku przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, Kodeksu pracy i przepisów wydanych przez MPiPS w takim zakresie, w jakim przyznają one kierowcy wykonującemu przewozy międzynarodowe zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem w granicach limitu określonego dla pracowników sfery budżetowej lub ryczałt w wysokości 25% tego limitu. Przepisy te, a w szczególności wynikająca z nich norma prawna rodzą wątpliwości co do ich zgodności z:
• wynikającymi z art. 2 Konstytucji standardami państwa prawnego, takimi jak zasada zaufania do państwa, pewności prawa, a także zasada określoności przepisów prawa;
• art. 20 i art. 22 Konstytucji RP, gdyż godzą w konstytucyjne zasady społecznej gospodarki rynkowej oraz zasadę swobody działalności gospodarczej,
• wynikającą z art. 32 Konstytucji RP zasadą równości wobec prawa wymagającą, by wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu były traktowane według równej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących ani faworyzujących,
• wynikającym z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP prawem do własności i innych praw majątkowych, podlegającym równej dla wszystkich ochronie prawnej (art. 64 ust. 2 Konstytucji RP).

2) Przepisów wykonawczych MPiPS w zakresie, w jakim stanowią podstawę wypłaty ryczałtu w sytuacji, gdy pracownik faktycznie nie poniósł żadnych kosztów noclegu, ze względu na przekroczenie poza zakres upoważnienia ustawowego przewidzianego w art. 775 §2 Kodeksu pracy i naruszenie art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

3) Przepisów wykonawczych MPiPS w zakresie, w jakim zwalniają pracodawcę z obowiązku wypłaty ryczałtu za nocleg w razie zapewnienia pracownikowi „bezpłatnego noclegu”, nie precyzując jednocześnie minimalnych warunków dla takiego noclegu. Narusza to art. 2 Konstytucji RP i wynikającą z niego zasadę prawidłowej legislacji.

4) Przepisów Kodeksu Pracy w zakresie w jakim odsyłają one należności za podróż służbową dla pracowników spoza sfery budżetowej do aktu wykonawczego wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego w sprawach pracy do wydania przepisów określających należności dla pracowników sfery budżetowej- Poprzez taki zabieg rozporządzenie dotyczące pracowników sfery budżetowej reguluje w sposób nieracjonalny sytuację prawną kierowców transportu międzynarodowego i ich pracodawców, a tych ostatnich naraża na znaczne koszty finansowe. Narusza to art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz wynikający z niego obowiązek dookreślenia przedmiotu rozporządzenia.

Tekst wniosku:
Wniosek o kontrolę konstytucyjności prawa_Transport i Logistyka

Translate »