Wpływ migracji na sektor transportu drogowego – prace grupy roboczej KE UE

Wpływ migracji na sektor transportu drogowego – prace grupy roboczej KE UE

Wpływ migracji na sektor transportu drogowego – prace grupy roboczej KE UE

komisja europejska logo

W dniu 23 lutego w Brukseli przedstawiciel TLP mec. Joanna Jasiewicz uczestniczyła w spotkaniu nieformalnej grupy roboczej „Working Group on Managing the Impact of Migration on the road haulage sector”, zorganizowanym przez Sekcję Bezpieczeństwa w Dyrekcji Mobliności Komisji Europejskiej. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele największych organizacji pracodawców (i pracodawcy) na poziomie europejskim (IRU, EVO, TLN, CLECAT, UEAPME, CEFIC. LKW WAlter, TAPA, TLV,  FTA UK, FNTR, XPO Logistics) oraz służb kontrolnych i Ministerstw (TISPOL).

Leon Brain z DG Move wskazał, iż celem spotkania jest wypracowanie rekomendacji (Guidelines) na poziomie europejskim dotyczących kwestii bezpieczeństwa w kontekście migracji.  Prace mają się koncentrować na przedstawieniu i omówieniu konkretnych propozycji zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym w kontekście problemu nielegalnej imigracji.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej wskazali, iż mają głęboką świadomość zastrzeżeń sektora transportu co do wpływu nielegalnej imigracji na funkcjonowanie Strefy Schengen (w tym kosztów) oraz realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa kierowców, zwłaszcza w rejonie Calais-Dover. Komisja chce skoncentrować się na realnych, praktycznych rozwiązaniach, które mogą okazać się pomocne dla sektora transportu.

W toku dyskusji przedstawiciele biznesu zasygnalizowali, że niezależnie od stosowanych wewnętrznych przez nich praktyk dotyczących bezpieczeństwa, firmy i ich kierowcy są narażeni na grzywny za przekroczenia czasu pracy czy też za przewóz nielegalnych imigrantów. Zagrożone jest też bezpieczeństwo fizyczne pracowników.

Podkreślano potrzebę większej współpracy z policją oraz między policjami z różnych państw członkowskich. W tym miejscu przedstawiciele KE wskazali, iż toczą się prace nad tego typu projektem – opracowaniem efektywnego systemu wspólpracy, system komórkowy i platforma wspólna wymiany informacji, do zakończenia 2016/2017. Wskazano potrzebę utworzenia „szybkich ” pasów dla skontrolowanych ciężarówek, by ograniczać ryzyko związane z wtargnięciem nielegalnych imigrantów oraz zwiększające efektywność przewozów.

Dużym problemem wskazywanym przez przedstawicieli przewoźników jest kwestia infrastruktury, tym bardziej parkingów strzeżonych. Postulowano rozważenie kwestii wyłączenia/zawieszenia przepisów dot. czasu prowadzenia pojazdów w niektórych rejonach, by ograniczyć ryzyko grzywien.

Prace grupy będą kontynuowane.

Translate »