Węgry wprowadziły wewnętrzne przepisy wdrażające unijną dyrektywę o delegowaniu pracowników. I niestety, obejmują one swoim zakresem również pracowników transportu międzynarodowego. Znamy już szczegóły i wymogi, które przewoźnicy musza spełniać

Przedmiotowe przepisy wdrażające unijną dyrektywę 96/71/WE weszły w życie 8 lipca 2016 r., nakładając na wszystkie zagraniczne przedsiębiorstwa, świadczące usługi na terenie Węgier, obowiązek zgłoszenia faktu delegowania pracowników w terminie do dnia 31 sierpnia br.

Przedstawiciele węgierskiego ministerstwa gospodarki potwierdzili, że ww. regulacje obejmują wszystkie firmy transportowe, bez rozróżnienia na transport międzynarodowy czy usługi kabotażowe.

Dla potrzeb rejestracji, uruchomiony został specjalny serwis internetowy pod adresem www.ommf.gov.hu, gdzie można również kierować zapytania bezpośrednio do administratorów rejestru.

Rejestr obejmuje każdą, realizowaną na terenie Węgier usługę transportową (w tym tranzyt), jednorazowe zgłoszenie może obejmować 2-tygodniowy okres – przy usługach transportowych. Nie ma potrzeby posiadania przez kierowcę żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających zgłoszenie.

Docelowo działać ma również adres www.munka.hu (obecnie nieprzystosowany jeszcze do rejestracji). W przypadku problemów technicznych, pomocniczo można dokonać zgłoszenia poprzez przesłanie na adres e-mail: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu stosownych informacji.

Zakres rejestracji obejmuje następujące informacje:

 1. Dane dotyczące usługodawcy:
 • Nazwa usługodawcy (polskiej firmy delegującej pracowników do pracy na Węgrzech – np. kierowców)
 • Adres usługodawcy/siedziba
 • Kraj pochodzenia usługodawcy
 • Kraj siedziby przedsiębiorstwa / obywatelstwo usługodawcy (w przypadku osób fizycznych) oraz nr wpisu do ewidencji przedsiębiorców lub NIP lub KRS
 • Dane osobowe/Nazwa i adres/siedziba przedstawiciela/osoby kontaktowej firmy delegującej na Węgrzech lub pełnomocnika (możliwy kontakt w jęz. angielskim lub niemieckim)
 1. Dane dotyczące działalności przedsiębiorstwa:
 • Wskazanie rodzaju działalności, którą zamierza prowadzić usługodawca
 • Podanie podstawy/uprawnienia do prowadzenia danej działalności gospodarczej (np. wpis do KRS, wpis do ewidencji przedsiębiorców itp.)*
 • Podanie nazwy organu, który wydał w/w pozwolenie*
 •  numer NIP, REGON lub KRS*

* wypełniane tylko w przypadku działalności regulowanej

 1. Oświadczenie usługodawcy o zamiarze prowadzenia działalności usługowej na terenie Węgier
 2. Dane dotyczące wykonywanej pracy:
 • Prognozowana liczba oddelegowanych pracowników w ramach realizacji usługi
 • Całkowity okres planowanego oddelegowania pracowników na Węgry (można podawać np. 2-tygodniowe okresy dla usług transportowych realizowanych regularnie na Węgrzech)
 • Data początkowa i końcowa wykonywanej usługi
 • Wskazanie adresu wykonywania usługi (dla usług transportowych np. przejście graniczne i miasto docelowe)
 • Wskazanie podstawy do wykonywania usługi na Węgrzech (np. zlecenie węgierskiej firmy itp)

Potwierdzono również, że wymóg posiadania przedstawiciela na terenie Węgier sprowadza się do wskazania osoby kontaktowej (najlepiej przebywającej na terenie Węgier), która w jednym z języków (angielski, niemiecki, węgierski) będzie mogła udzielić informacji nt. polskiego przedsiębiorstwa lub umożliwić kontakt firmy delegującej pracowników z przedstawicielami węgierskiej administracji.

Wraz z wejściem w życie w/w regulacji, do wynagrodzenia polskich pracowników delegowanych zastosowanie mają również węgierskie przepisy dotyczące ustawowej płacy minimalnej:

 • pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat, od 1 stycznia 2016 roku przysługuje minimalne wynagrodzenie miesięczne w wysokości 111 000 HUF brutto*, tygodniowo 25 500 HUF brutto, dziennie 5 110 HUF brutto, za godzinę 639 HUF brutto
 • pracownikowi z co najmniej średnim wykształceniem bądź średnim wykształceniem zawodowym, zatrudnionemu na cały etat, od 1 stycznia 2016 roku przysługuje wynagrodzenie miesięcznie wynoszące 129 000 HUF brutto, tygodniowo 29 690 HUF brutto, dziennie 5 940 HUF brutto, za godzinę 742 HUF brutto.

*niniejsza stawka ma zastosowanie w stosunku do pracowników delegowanych wykonujących usługi transportowe; diety nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia (węgierska płaca minimalna jest niższa niż polska