Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska zgłosił swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o systemie tachografów cyfrowych i innych powiązanych z nią aktów prawnych. Wśród zapisów, z którymi się nie zgadzamy, jest, m.in. bardzo długi (miesięczny) termin na wydanie karty kierowcy.

W ramach konsultacji społecznych, TLP opiniowała projekt nowelizacji ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz powiązanych z nią aktów prawnych (ustawa o transporcie drogowym, ustawa – Prawo o ruchu drogowym, ustawa – Prawo o miarach oraz ustawa o czasie pracy kierowców). Podstawowym celem projektowanej ustawy jest dostosowanie krajowego prawa do Rozporządzenia PE i Rady nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie nr 561/2006 PE i Rady w sprawie homologacji niektórych przepisów socjalnych.

Główne zastrzeżenia TLP wzbudziło określenie przez projektodawców bardzo długiego (30-dniowego) terminu na wydanie karty kierowcy. TLP zaproponowała skrócenie tego terminu do maksymalnie 15 dni. Spośród najważniejszych uwag zgłoszonych przez nasz związek do projektu, należy wymienić kwestie nieuzasadnionego wykreślenia organizacji przewoźników drogowych z konsultacji w sprawie opłat za wydanie kart do tachografów oraz ograniczenie form, w jakich przedsiębiorca może wnioskować o kartę drogą elektroniczną i rozszerzenie katalogu sankcji.

TLP zwróciła również uwagę na konieczność ujednolicenia procedur stosowanych obecnie w stosunku do obywateli RP i cudzoziemców wnioskujących o karty kierowcy.

Opracowała: Joanna Rutkowska

Uwagi do projektu nowelizacji o systemie tachografów cyfrowych oraz powiązanych z nią aktów prawnych