5 czerwca br. władze francuskie opublikowały nowy dekret zmieniający przepisy o delegowaniu pracowników oraz zaostrzający kary za nielegalną pracę.  Zmiany przepisów wchodzą w życie stopniowo od 6 czerwca 2019 do 1 lipca 2019 obejmują zmiany kodeksu pracy, kodeksu transportu jak i innych ustaw szczegółowych, które nawiązują do procesu delegowania pracowników.

Zmiany koncentrują się na zwiększeniu sankcji za naruszenia przepisów o delegowaniu pracowników oraz uprawnień francuskiej inspekcji pracy, bardziej restrykcyjnemu podejściu do należytej staranności zleceniodawców przy powierzaniu usług pracodawcom zagranicznym delegującym pracowników do Francji jak też uporządkowaniu sfery informacji, które ma przekazywać pracodawca zagraniczny instytucjom francuskim. Poniżej kilka z najważniejszych naszym zdaniem zmian:

  • Nowe wyjątki od stosowania części procedur administracyjnych związanych z delegowaniem pracowników (odstąpienie od obowiązku składania deklaracji o delegowaniu, ustanawiania pełnomocnika). Niestety nie dotyczą one grupy zawodowej kierowców międzynarodowych. Wyjątki dotyczą m.in. artystów, sportowców, kadry naukowej czy też stażystów.
  • Zmienione sankcje za naruszenie przepisów o delegowaniu/nielegalnej pracy. Ustawodawca francuski doprecyzował, że na pracodawcę zagranicznego może być nałożona nie tylko sankcja tymczasowego zawieszenia świadczenia usług ale i tymczasowego zakazu świadczenia usług do dwóch miesięcy. Przed zastosowaniem sankcji czasowego zawieszenia świadczenia usług przedstawiciel pracodawcy (po nowelizacji pracodawca albo przedstawiciel pracodawcy) jest proszony o zajęcie stanowiska w przedmiocie naruszeń i grożącej sankcji w terminie od 1 do 3 dni od wezwania. Wobec przekroczenia tego terminu czy zakresu wyjaśnień, jak i zważywszy na powagę naruszenia, nakładana jest sankcja czasowego zawieszenia możliwości świadczenia usługi na okres do miesiąca. Decyzja zawiera szczegółowe uzasadnienie oraz tryn odwołania.
  • Wymaganie należytej staranności zleceniodawcy przy weryfikacji kontrahenta. Do tej pory zleceniodawca, przed delegowaniem, winien otrzymać od swojego kontrahenta (zleceniobiorcy) kopię deklaracji o delegowaniu z SIPSI oraz kopię dokumentu powołującego przedstawiciela pracodawcy zagranicznego we Francji. Po nowelizacji zleceniobiorca przekaże potwierdzenie odbioru dokumentu z SIPSI oraz oświadczenie honorowe potwierdzające, że kontrahent zapłacił, w stosownym przypadku, kwoty należne z tytułu kar, które mogą być nałożone z tytułu naruszeń przepisów o delegowaniu. Oświadczenie ma zawierać nazwisko, imię oraz nazwę firmy kontrahenta oraz podpis jego przedstawiciela prawnego.
  • Zmiany w zakresie informacji przekazywanych przez pracodawcę w deklaracji o oddelegowaniu.Ustawodawca francuski uporządkował sferę danych przekazywanych w deklaracjach kładąc szczególny nacisk na przekazanie przez pracodawcę zagranicznego danych o stawce godzinowej wynagrodzenia mającej zastosowanie do pracownika w okresie oddelegowania pracownika do Francji (zamiast wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto),  wskazania danych zleceniodawcy (w tym numeru VAT zleceniodawcy) oraz uporządkowania dostępu do przedstawiciela pracodawcy w czasie trwania usługi we Francji, także w sytuacji obecności kierownika (pracodawcy) lub jednego z delegowanych pracowników w czasie świadczenia usługi.
  • Wymaganie niezwłocznego przestawiania dokumentów służbom kontrolnym. Przepisy kodeksu pracy dotyczące konieczności przechowywania dokumentów miejscu pracy czy każdym innym miejscu u przedstawiciela pracodawcy i ich niezwłocznego udostępniania służbom kontrolnym na każde wezwanie zostały zmienione. Został wprowadzony wyjątek od zasady niezwłocznego przekazywania dokumentów tj. wprowadzono możliwość składania dokumentów w terminie do 15 dni, lecz tylko w odniesieniu do wybranych grup pracodawców zagranicznych (krótkotrwale świadczenie usług, w zakresie objętym oddzielnymi przepisami – udogodnienia dot. m.in. sportowców).

To tylko wybrane i przedstawione w uproszczony sposób wybrane fragmenty złożonej i wielowątkowej reformy prawa francuskiego.

 

Opracowała: Joanna Jasiewicz