19 maja 2017 roku mija druga rocznica od wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania w przedmiocie stosowania przez RFN płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym.

W toku dwóch lat od wszczęcia ww. postępowania transport międzynarodowy nie tylko nie otrzymał odpowiedzi na zasadnicze dla transportu międzynarodowego pytania dotyczące stosowania konstrukcji delegowania do przewozów międzynarodowych ale i został skonfrontowany z kaskadowym wprowadzeniem analogicznych co w Niemczech przepisów o delegowaniu i płacach minimalnych we Francji, Włoszech i Austrii.

Problemy transportu ulegają pogłębieniu wraz z wprowadzaniem kolejnych obciążeń administracyjnych na pracodawców zagranicznych, jak w maju br., poprzez dodatkowe opłaty (40 EUR od każdego zaświadczenia o delegowaniu) związane z delegowaniem pracowników do Francji.

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” wzywa Komisję Europejską do intensyfikacji działań w ramach toczących się postępowań dotyczących stosowania płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym przeciw RFN, Francji oraz Austrii zanim nie dojdzie do nieodwracalnych, negatywnych skutków tych protekcjonistycznych praktyk, w postaci rezygnacji przez pracodawców z innych państw członkowskich ze świadczenia na tych rynkach i Rynku Wewnętrznym transgranicznych usług.

PRZEJDŹ DO KOMUNIKATU TLP >>

TLP wspiera wszelkie działania, które zmierzają do ustawicznego polepszania warunków pracy i płacy w sektorze transportu międzynarodowego, piętnując jednocześnie praktyki, które zmierzają do obejścia obowiązujących norm socjalnych, jednakże wyraża sprzeciw wobec używaniu norm socjalnych jako narzędzia do zamykania Rynku Wewnętrznego UE.

Maciej Wroński

Prezes TLP