22-23 marca br obraduje Komisja ds Zatrudnienia i Spraw Społecznych Parlamentu Europejskiego. Jednym z przedmiotów obrad jest omówienie uwag (523 uwagi) zgłoszonych do propozycji zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz dyskusja nad projektem, jak również kwestia rewizji rozporządzenia 883/2004 o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Proponowane zmiany w rozporządzeniu również niosą zagrożenia dla branży transportu z uwagi na pozornie nieznaczne zmiany w procedurze weryfikacji zasadności wydanych zaświadczeń A1, które pozwalają na znaczącą ingerencję instytucji ubezpieczeniowych zagranicznych w proces wydawania zaświadczenia A1.

W pierwszej kolejności sprawozdawczynie raportu dot rewizji dyrektywy o delegowaniu podsumowały przekazane uwagi – ich kierunki:

  • czas delegowania – paleta propozycji od zniesienia ograniczeń, po wprowadzenie ograniczeń do 3,6,12, 24, 36 miesięcy (przy ew. wprowadzeniu obowiązku zatrudnienia pracownika na czas np. 6 miesięcy przed delegowaniem do innego państwa członkowskiego)
  • wynagrodzenie – paleta rozwiązań od pozostawienia pojęcia minimalnych stawek wynagrodzenia po pełne objęcie układami zbiorowymi pracy (branżowymi, regionalnymi, krajowymi)
  • strona internetowa – jako narzędzie zwiększające zakres dostępnych informacji
  • rozliczanie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania w ramach płac – do dalszych dyskusji, gdyż część uwag zmierza do jasnego włączenia/wyłączenia tych elementów z płac
  • zakwaterowanie – uwagi popierające wzmacnianie dobrych warunków pracy pracowników
  • podwykonawstwo – dyskusja czy powinny obowiązywać układy zbiorowe pracy
  • letterbox – rozważania czy nie prowadzić dodatkowych wymogów co do obrotu w danym państwie członkowskim oraz minimalnych okresów zatrudnienia przed oddelegowaniem, a nawet ograniczenia delegowania do dwóch państw członkowskich.

Sprawozdawczynie zwróciły uwagę na zasadność rozważenia wpływu regulacji na małych i średnich przedsiębiorców, nie chcą dzielić Europy ani wprowadzać rozwiązań protekcjonistycznych.

Europoseł Dlabajova, jako shadow rapporteur, wskazała, iż transport międzynarodowy winien być wyłączony z rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników z uwagi na swoją specyfikę. Podkreśliła również, iż Komisarz UE ds Transportu V. Bulc pracuje nad specyficznymi rozwiązaniami dla transportu. Nie jest to jednak jasne czy owe rozwiązania mają pojawić się w ramach rewizji czy też jako oddzielna regulacja prawna. Przedstawione zostały także poglądy Komisji ds Rynku Wewnętrznego (IMCO) oraz Prawnego (JURI).

W toku dyskusji ujawniły się, podobnie jak w przypadku pozostałych dyskusji na ten temat, rozbieżne poglądy co do zakresu i szczegółowości regulacji począwszy od czasu dopuszczalnego delegowania, pojęcia wynagrodzenia. Nie brakło haseł dumpingu socjalnego, konkurencji i różnic między państwami „ze Wschodu” i „Zachodu”. Poruszono także tematykę tzw. klauzuli Moliera – wymogu znajomości języka francuskiego obejmującej także pracowników delegowanych w budownictwie jako przykład rozwiazań dyskryminacyjnych. Zwrócono także uwagę, że dyrektywa w swej istocie dotyczy swobody świadczenia usług a Komisja Europejska wskazała w propozycji, iż Europa potrzebuje większej liczby pracowników delegowanych a nie ich zmniejszania. Winno być to także uwzględnione w pracach nad dokumentem.

W odniesieniu do transportu, którego tematyka stała się istotną częścią dyskusji, padały głosy zarówno wskazujące na utrzymanie włączenia transportu do dyrektywy (Greens) jak i konieczność wyłączenia transportu z rewizji dyrektywy i potrzebę wypracowania specyficznych rozwiązań dla transportu. Istotny głos w debacie europoseł Jazłowieckiej, wskazujący na konieczność wyłączenia usług transportowych z dyrektywy – tranzytu, przewozów międzynarodowych oraz kabotażu łączonego. Transport wymaga osobnych regulacji, które od dawna zapowiadała Komisja Europejska. Wydaje się, że głos dotyczący szczególnych rozwiązań dla transportu był przeważający. Czy jednak można oczekiwać uwzględnienia tych uwag w dokumencie? Kolejne obrady Komisji ds Zatrudnienia już w kwietniu.

23 marca w obradach ma uczestniczyć także Komisarz UE ds Zatrudnienia, która ma odnieść się w swoim wystąpieniu do planowanych zmian w systemie zabezpieczenia społecznego w UE. Śledzimy dyskusję.
Poniżej linki do istotnych dokumentów.

Linki do zgłoszonych uwag:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-601.026%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-601.105%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

Link do raportu:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-582.163%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

Pełne nagranie z posiedzenia:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170323-1045-COMMITTEE-EMPL

 

Opracowanie: Joanna Jasiewicz