Pakiet Mobilności – propozycja nowych przepisów w transporcie międzynarodowym i delegowaniu pracowników w transporcie – była przedmiotem dzisiejszego (8.06) spotkania Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) (spotkania Ministrów transportu) w Luksemburgu.

Jak czytamy w sprawozdaniu Ministerstwa Infrastruktury, Minister Adamczyk podkreślił w swoim wystąpieniu w toku spotkania, że „Polska stanowczo sprzeciwia się stosowaniu przepisów dotyczących delegowania pracowników do transportu drogowego”, zaś „zaproponowane przepisy nie zapewniają odpowiedniej równowagi między ochroną praw pracowniczych a zasadami rynku wewnętrznego, w tym swobody świadczenia usług”. Odbyło się także spotkanie ministrów transportu grupy wyszehradzkiej.

Pełna notatka MIB: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797798-p_1.htm

Spotkanie Rady ds Transportu było też sprawdzianem zainicjowanego przez Francję Sojuszu drogowego, zawiązanego 31 stycznia br w Paryżu. Jak czytamy w oświadczeniu Sojuszu drogowego z 7 czerwca br., w związku z posiedzeniem ww Rady (oświadczenie udostępnione publicznie przez francuską Minister transportu Elisabeth Borne) Francja, Austria, Dania, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Szwecja i Norwegia podtrzymują założenia Sojuszu, podkreślając swoją jedność oraz wspólne stanowisko. Wspólne wypracowane stanowisko w przedmiocie Pakietu Mobilności będzie prezentowane, jak zapowiadają jego członkowie, w toku wszelkich prac nad Pakietem, zwłaszcza w Radzie oraz Parlamencie Europejskim.

Członkowie sojuszu drogowego podkreślają, że Sojusz postawił sobie za cel ochronę praw socjalnych, pogłębienie kwestii bezpieczeństwa oraz zapewnienie, że rynek wewnętrzny UE będzie funkcjonował w oparciu o zdrową i zrównoważoną konkurencję.

Członkowie Sojuszu drogowego akcentują w swym wspólnym oświadczeniu z 7 czerwca br. kwestię nowego modelu kabotażu (negatywne stanowisko), przepisów socjalnych w transporcie – delegowania (nowe przepisy niesatysfakcjonujące w zakresie socjalnym), konieczności zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym i powrotów kierowców do domu (akcentowana potrzeba pogłębienia). Nie bez znaczenia jest także pogłębianie kontroli celem zwalczania dumpingu socjalnego.

Proces legislacyjny nad Pakietem Mobilności wskaże, jak jest wytrzymałość transportu, Rynku Wewnętrznego i samej Unii Europejskiej na pomysły oderwanych od realiów gospodarki polityków.

 

Opracowała:

Joanna Jasiewicz