Organizacja pracodawców „Transport i Logistyka Polska” dość krytycznie ocenia raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący realizacji przez organy państwa i jednostek samorządu terytorialnego zadań w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, który ukazał się na stronie internetowej NIK 21 września 2018 r. Przedstawia on w fałszywym świetle istotny segment polskiego rynku transportu drogowego, który jest oceniany jako jeden z najlepiej zorganizowanych w całej Europie.

Zdaniem NIK, w latach 2012-2017 w wyniku zdarzeń drogowych z udziałem towarów niebezpiecznych zginęło w Polsce aż 188 osób, a sytuacja staje się coraz bardziej poważna, ponieważ liczba tych zdarzeń oraz związanych z nimi interwencji ratowniczych stale rośnie, kontrole drogowe wykazują coraz więcej naruszeń i jednocześnie brakuje odpowiednich parkingów do usuwania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Dodatkowo, według NIK, podejmowane dotychczas działania organów państwa i samorządu terytorialnego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, nie istnieje krajowy system monitorowania przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, a pojazdy przewożące towary niebezpieczne dużego ryzyka, np. benzynę, gazy palne i silne trucizny, swobodnie wjeżdżając do miast, stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi, środowiska i całej infrastruktury miejskiej.

Raport NIK : https://www.nik.gov.pl/plik/id,17906,vp,20491.pdf

Według TLP, raport należy traktować z daleko idącą ostrożnością, a jego ustalenia wymagają pilnego wyjaśnienia, w szczególności w odniesieniu do rozbieżności prezentowanych danych i związanych z nimi wniosków, krytycznej oceny działań Ministra Infrastruktury, wojewodów i marszałków województw, wprowadzenia systemu śledzenia online pojazdów przewożących towary niebezpieczne po terytorium Polski i wprowadzania nowych zakazów wjazdu dla tych pojazdów.

Dla przykładu można wskazać, że liczba zabitych w wypadkach z udziałem towarów niebezpiecznych jest w raporcie NIK zawyżona o 864% w stosunku do danych Komendy Głównej Policji!!!

Tym samym jest wysoce prawdopodobne, że zawarte w raporcie wnioski i postulowane kierunki dalszych działań, mogą nie tylko nie zrealizować postulowanej przez NIK eliminacji zagrożeń związanych z omawianym przewozem, ale na dodatek wygenerują dość znaczne i zbędne koszty dla budżetu państwa, jak i przede wszystkim dla gospodarki narodowej. Trudno bowiem w oparciu o fałszywe założenia dojść do właściwych i rzetelnych wniosków.

TLP, angażując się w analizę stanu bezpieczeństwa przewozu drogowego w Polsce, bierze czynny udział w debacie nad treścią omawianego raportu i będzie na bieżąco informować o dalszym rozwoju sprawy.

 

Pełne stanowisko TLP w sprawie Raportu NIK: Stanowisko TLP z dnia 12.10.2018

 

Opracowała: Małgorzata Wieleba-Walicka