Poniżej przedstawiamy podsumowanie informacji na temat ograniczeń w przekraczaniu europejskich granic oraz związanych z tym obowiązków. Informacje pozyskaliśmy ze źródeł własnych oraz od zaprzyjaźnionych organizacji przewoźników z innych państw europejskich, z którymi w obliczu tak wielkiego wyzwania ściśle wzajemnie współpracujemy. Staramy się by były one jak najbardziej aktualne, lecz należy mieć na względzie dużą dynamikę zmian. Niektóre informację będą już jutro wymagały aktualizacji.

ZAKTUALIZOWANY STAN NA DZIEŃ 19  MARCA 2020 r.

*Aktualizacja informacji na bieżąco dla członków TLP na wewnętrznej platformie komunikacyjnej. Przejdź do strefy członkowskiej TLP klikając tutaj.

POLSKA

Od 15 marca (od północy) obowiązują ograniczenia w przekraczaniu granicy przez cudzoziemców na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Poniżej podsumowanie najważniejszych informacji.

Kto może wjechać do Polski?

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;

cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadającestopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie napracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RzeczypospolitejPolskiej;

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Kto podlega kwarantannie?

Każdy przekraczający granicę. Za wyjątkiem drobnego ruchu przygranicznego oraz kierowców w transporcie międzynarodowym towarów (transport drogowy). Ptrz nizej.

Który kierowca międzynarodowy jest zwolniony z odbycia 14-dniowej obowiązkowej kwarantanny?

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy wyłącznie kierowców, którzy prowadzą pojazd samochodowy służący do przewozu towarów, zaś wykonywany przejazd bezpośrednio wiąże się z faktycznym przewozem lub dojazdem w celu załadunku wyżej wymienionych towarów. Kierowcy zawodowi wracający do Polski samochodem osobowym np. w celu odebrania w kraju odpoczynku tygodniowego, nie są zwolnieni z odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy można zostać zwolnionym z obowiązku kwarantanny albo skrócić jej czas?

Tak. Tylko decyzją inspektora sanitarnego w uzasadnionych przypadkach.

Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma być odbywana obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia może być zwolniony z kwarantanny

Stan na 16/03 godz. 18.00 – nie ma informacji, by komuś udało się uzyskać zwolnienie z kwarantanny oraz czy ktoś spróbował zastosować taką procedurę.

Stan na 17/03 godz. 10.00 – długie czasy oczekiwania (20h) na przekracanie granic / Dla kierowców w busach/samochodach prywatnych: UWAGA: WARTO BY KIEROWCY POSIADALI KARTĘ KIEROWCY I ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI I JAKO PASAZEROWI TYMI DOKUMENTALI ZACZEŁI SIĘ POSŁUGIWAC PRZY WJEŹDZIE DO PL WNOSZĄC O ZWOLNIENIE Z KWARANTANNY

Stan na 17/03 godz. 23.00 – nowe przejscia graniczne otwarte

Granica z Republiką Czeską

Na granicy polsko-czeskiej będzie można przekroczyć granicę w trzech kolejnych miejscach – w Gołkowicach, Lubawce i Głuchołazach. Na tych przejściach drogowych będzie odbywał ruch osobowy i towarowy. Tym samym liczba miejsc, w których można przekroczyć granicę z Republiką Czeską zwiększa się do 18.

Granica z Republiką Federalną Niemiec

Na granicy polsko-niemieckiej rozszerzony zostaje zakres ruchu na czterech drogowych przejściach granicznych: Gubin – Guben, Słubice – Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą – Kietz i Zgorzelec. Do tej pory był tam możliwy jedynie ruch pieszy. Teraz na trzech przejściach będzie możliwy ruch pieszy, osobowy i towarowy (na przejściach: Słubice – Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą – Kietz oraz Zgorzelec). Natomiast na przejściu Gubin – Guben odbywać się będzie ruch pieszy i osobowy. Wprowadzone zmiany powinny usprawnić ruch na granicy z Republiką Federalną Niemiec i skrócić czas oczekiwania na przekroczenie granicy.

Granica z Republiką Litewską

Na granicy polsko-litewskiej dodatkowo będzie można przekroczyć granicę na przejściu drogowym w Ogrodnikach. Będzie się tam odbywał zarówno ruch osobowy, jak i towarowy. Tym samym granicę z Republiką Litewską będzie można przekroczyć w sumie w trzech miejscach. Poza przejściem w Ogrodnikach będą to nadal: Budzisko (drogowe przejście graniczne – ruch osobowy i towarowy) oraz Trakiszki (kolejowe przejście graniczne – ruch towarowy).

Ponadto rozporządzenie przewiduje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przekraczanie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach niż określone w załączniku do rozporządzenia.

https://www.gov.pl/web/mswia/uruchamiamy-kolejne-przejscia-graniczne2

PORTUGALIA

Stan na 19/03 g.9.00 – ogłosozno stan wyjatkowy i radykalne restrykcje w przemieszczaniu się ludności. Brak informacji o wpływie na transport.

BIAŁORUŚ

Stan na 19/03 godz. 12.00

Poniżej informacja otrzymana od władz białoruskich w sprawie miejsc odpoczynku i posiłków kierowców nierezydentów Republiki Białorusi.

W związku z decyzją Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Zapobiegania Przywozowi i Rozprzestrzenianiu się Zakażeń Covid-19 w Republice Białorusi, Ministerstwo Transportu i Łączności określiło miejsca odpoczynku i posiłków kierowców nierezydentów Republiki Białorusi, tankowania pojazdów, które są wykorzystane do tranzytu międzynarodowego przez terytorium Republiki Białorusi przez przewoźników drogowych. Ograniczenia weszły w życie w dniu 19 marca 2020 od godz. 00.00 .

Kontrolę wdrożenia powierzono Inspektoratowi Transportu Ministerstwa Transportu. Na stronie internetowej oraz w załączeniu jest do mapa z określonymi miejscami zatrzymywania.

https://www.mintrans.gov.by/ru/news-ru/view/mintrans-opredelil-punkty-otdyxa-i-pitanija-voditelej-zapravki-transportnyx-sredstv-nerezidentov-369-3699-2020

 

NIEMCY

– zamkniecie granic z Francją, Austrią, Danią i Luksemburgiem od poniedziałku 8.00, brak wpływu na transport międzynarodowy towarów. Zwracamy uwagę, że część landów zliberalizowała przepisy o weekendowych ograniczeniach. Można oczekiwać dłuższych kolejek na przejściach granicznych.

Stan na 16/03 godz. 12.00- prócz dłuższego czasu oczekiwania na granicach nie ma informacji o problemach

Stan na 16/03 godz 18.00 – pojawiają się prośby na granicach o wypełnienie karty kierowcy przez kierowców (karta kierowcy była przygotowana tylko dla kierowców busów/autobusów i nie została formalnie rozszerzona na kierowców w transporcie towarowym) niezależnie od kart lokalizacyjnych. NIe ma żadnych inforamcji, by obowiązek był formalnie rozszerzony. Wydaje się, że to praktyka uznaniowa i nie jest powszechna.

Stan na 17/03 g. 10.00- zgodnie z wczorajszymi zapowiedziamu rzed niemiecki wprowadziła analogiczne rozwiazania jak Hiszpania wzywajac ludność do pozostania w domu oraz radykalnie ograniczajac mobilność ludzi. Transport towarów nie powinien być zagrozony.

FRANCJA

– rząd francuski ogłosił 3 stadium zagrożenia ograniczając zasadniczo możliwość poruszania się ludności. Nie ma to wpływu na międzynarodowy przewóz towarów.

Stan na 16/03 godz. 12.00- prócz dłuższego czasu oczekiwania na granicach nie ma informacji o problemach. Centra logistyczne wolniej pracują ale brak oficjalnych potwierdzeń, by były oficjalnie zamykane. Proszę mieć świadomość, że są to indywidualne decyzji firm.

Stan na 16/03 godz 18.00 – należy oczekiwać dalszych zmian w mobilności ludności. Oczekujemy na kolejne orędzie prezydenta Macrona. Nie powinno być wpływu na transport towarów.

Stan na 16/03 godz 20.20 – Francja wybiera model hiszpański zalecając daleko idącą izolację obywateli. Czekamy na szczegóły dot transportu międzynarodowego

Stan na 17/03 godz. 10.00 – pojawiaja sie pojedyńcze probelmy na miejscach załadunku lub rozładunku, opóźnienie w tunelach / godz. 18.00 – czekamy na szczegóły przepisów dot transportu

 

HISZPANIA

– rząd ogłosił drastyczne ograniczenia w możliwości poruszania się ludności. Nie ma to wpływu na międzynarodowy przewóz towarów. Zliberalizowano przestrzeganie przepisów rozporządzenia UE 561/2009.

UKRAINA

Z uwagi na ograniczoną liczbę otwartych przejść granicznych z uwagi na nowe, czasowe, przepisy polskie, można oczekiwać dłuższego czasu oczekiwania na granicy.

Stan na 16/03 godz. 12.00- Ukraina wprowadziła analogiczne jak w PL ograniczenia. Prócz kierowców-jako pasażerów, gdzie przepisy nakzują kwarantannę, brak informacji o innych zasadniczych problemach. Mogą być dłuższe czasy oczekiwania na granicy.

Stana na 17/03 – brak informacji o znaczacych utrudnienaich. Straż Graniczna potwierdza, iz ukraińskie ograniczenia nie dotyczą kierowców miedzynarodowych. Z inforamcji ze Staży Granicznej: UKRAINA

“ Zakaz nie będzie obejmował osób, które posiadają prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Ukrainy, ich małżonków i dzieci obywateli Ukrainy. Zakaz nie obejmie również pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych i konsularnych akredytowanych na Ukrainie, członków ich rodzin, kierowców oraz personelu obsługi i członków załóg, oficjalnych przedstawicieli misji międzynarodowych oraz innych organizacji – za zgodą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.”

LITWA

Z 15 na 16 marca 2020 wprowadza analogiczne zmiany jak w Polsce. Bez zmian dla transportu międzynarodowego towarów – kierowcy prowadzący pojazd mogą się poruszać.

17/03, g. 18.10 – Ogrodniki otwarte

WŁOCHY

Poziom ryzyka 3. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. W innych krajach mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące transportu z północnych Włoch. W niektórych przypadkach potrzebny jest certyfikat zdrowia albo oswiadczenie od kierowcy dot. korzystania z wyjątku prawnego do poruszania się po Włoszech.     Nowość: problemy dla kierowców chcących opuścić Włochy przez Słowenię. W ciągu kilku godzin będzie korytarz. Włochy – Słowenia – Chorwacja – Serbia – Bułgaria – Turcja. Potwierdzone przez Ministerstwo Transportu w Bułgarii.

17/03 g. 18.00 – wg doniesień będą zniesione ograniczonie adot czasu jazdy i odpoczynków

ŁOTWA

Analogiczne ograniczenia jak w Polsce, brak informacji potwierdzających, by bardzo rygorystyczne ograniczenia dotyczyły przewozu towarów.

SŁOWENIA

Zamknięte granice od strony Włoch. Nie jest przepuszczany nawet tranzyt. Dopuszczany transport żywności, leków i pomoc humanitarna. Sytuacja dynamiczna.

Stan na 16/03 godz. 12.00: bez zmian, większe udrożneieni transportu

CHORWACJA

Ograniczenia na granicach. Kierowcy przyjeżdzajacy z Włoch albo innych rejonów najbardziej objętych koronawirusem poddawnia obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie albo odsyłani z granicy.

Stan na 16/03 godz. 12:00

NEW Transit is allowed through Croatia, transit corridors apply.

Drivers of vehicles owned by foreign companies who return to their country immediately after unloading are not subject to health surveillance measures.

Drivers of vehicles owned by foreign companies who do not return to their country immediately after unloading are subject to health surveillance measures – they will be placed in a quarantine during the time they are waiting to return to their country.

Companies to which goods are shipped by foreign suppliers must (not transport companies, only companies to which goods are shipped)

 1. a) send an email to stozercz@mup.hr announcing arrival of foreign drivers and following information: company name, name and surname of the driver,

identification number, from which country the goods are brought, the border crossing point they use, the place of unloading, the place of quarantine.

 1. b) announce specific information regarding these foreign drivers by email stozercz@mup.hr (the number of these drivers, their identification information- name, surname, identification number, vehicle registration number, place of arrival – county of destination), all for the purpose of placing these drivers in quarantine organized by county civil protection centers
 2. c) such above mentioned companies are required to inform their foreign suppliers of the quarantine location for the foreign drivers and they must immediately inform the relevant county civil protection center using phone number 112 of the placement of foreign drivers in quarantine.

Stan na 19.03 g. 9.00 – CHorwacja znosi ograniczenia w czasie jazdy/odpoczynku dla transportu żywności, zwierząt, energii, medycznych dostaw do szpitali.

AUSTRIA

Poziom ryzyka 2. Przewoźnicy pochodzący z Włoch podlegają ograniczeniom. W bramach granicznych są linie pojazdów. Organy mogą wprowadzić w życie dalsze ograniczenia. Pomiar temperatury.

17/03 g.18.00 – wg doniesien Tyrpl na znieśc zakazy weekendowe (7.00 rano) na przełeczy Brenner ale z kierunków z Włoch i Niemeic standardowe zakazy weekendowe

ALBANIA

poziom ryzyka 1. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu.

BELGIA

Poziom ryzyka 1. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu.

Stan na 16/03/ godz. 12.00 do 18 marca włącznie pełna liberalizacja czasu jazdy i odpoczynku

Stan an 17/03 godz. 22.00 – ograniczenia analogiczne jak we FR, DE, brak wpływu na transport

BUŁGARIA

Poziom ryzyka 2. Stan wyjątkowy. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu.

Stan na 16/03 godz 12.00- kierowcy powracający z Włoch i innych obszarów ryzyka – kwarantanna 14-dniowa

Stan na 17/03 – godz 21.00 – zapowiedź nowych przepisów na jutro jak niżej:

************************

ORDINANCE

No ……………………………………… .2020

Pursuant to Art. 63 of the Health Act, Art. 29 of Ordinance No. 21 of 2005 on the Procedure for Registration, Announcing and Reporting of Infectious Diseases and in relation to the worsening epidemic situation related to the spread of COVlD-19 on the territory of the Republic of Bulgaria, as well as to the Emergency state announced by Decision of 13.03.2020 of the National Assembly of the Republic of Bulgaria and in accordance with the Recommendations of the National Operational Headquarters established by Order No. Р-37 / 26.02.2020 of the Prime Minister of the Republic of Bulgaria

I ORDER:

 1. All persons arriving from the People’s Republic of China, the Islamic Republic of Iran, Bangladesh, the Republic of India, the Republic of Maldives, the Federal Democratic Republic of Nepal, the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Kingdom of Spain, Italy, the Republic of Korea, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, France, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of the Netherlands and Switzerland shall be quarantined for a period of 14 days at home or at other place of accommodation as indicted by the person, prescribed for quarantine by the border health control authorities, with the exceptions specified in points 1.1 and 1.2.

1.1. For Bulgarian citizens – drivers of heavy goodsvehicles which arrive from the countries under p.1, the following measures shall be established:

а) for drivers who unload goods and freights and plan to leave in the next days (regardless of the reason for their stay) – during their stay on the territory of the Republic of Bulgaria, the drivers shall be quarantined and the implementation of the measure shall be monitored in accordance with the arrangements of the current order, with full assistance from the carrier whose employee is the driver concerned, until the driver’s departure from the country;

 1. b) for drivers who do not envisage to departure to a country under point 1, the measure under point 1 shall be applied with all its consequences.

1.2. For drivers of heavy goods vehicles who are not Bulgarian citizens but are nationals of any of the countries under p.1 and/or enter the territory of the country from a country under p.1, the following measure applies – they shall enter the territory of the Republic of Bulgaria, unload the goods and freights, and immediately leave the territory of the country, and the time of transit through the territory of the country shall not exceed 24 hours.

 1. General practitioners (GPs) shall carry out medical monitoring for a 14-day period of persons under quarantine in their patient lists.
 2. Bulgarian citizens without a general practitioner shall be monitored for a 14-day period by the respective regional health inspectorate office on which territory they are quarantined.
 3. Persons with foreign citizenship shall be monitored for a 14-day period by the medical establishment, with which their respective accommodation residence has a contract for medicalcare provision.
 4. All persons in close contact with a confirmed COVID-19 case, according to the current case definition, shall be put by the Regional Health Inspectorate under quarantine at the home or at other accommodation under medical observation for a 14-day period from the day of last contact with a sick person.
 5. All persons under points 1 and 5 placed under quarantine shall be obliged not to leave their homes or the place of accommodation in which they have indicated that they will stay for the prescribed period.
 6. If no symptoms of COVID-19, according to the current case definition, appear until the expiry of the prescribed period, the quarantine shall be suspended.
 7. When symptoms of COVID-19 occur, according to the current case definition, persons are obliged to contact their GP (general practitioner), the healthcare facility serving the accommodation, or the relevant regional health inspection office, from where they can obtain instructions depending on the case.
 8. Immediately after issuing a prescribed quarantine under point 1 or point 5, the regional health inspectorates shall communicate to any respective other regional health inspection the data about the quarantined persons who will reside in its territory.
 9. Immediately after issuing the prescription under point 1 or point 5, the regional health inspectorates shall provide information by e-mail or telephone to GPs for the quarantined persons on their patient lists for the purpose of active monitoring and issuance of a sick leave record; and to the owner, manager or their authorized representatives, managing the accommodation in which the quarantined person will reside.
 10. Immediately after issuing the prescription under point 1 or point 5, the regional health inspectorates shall inform the mayors of the municipalities in the respective area, as well as the directors of the regional directorates of the Ministry of Interior for the persons under quarantine on the territory of the given area with the purpose of monitoring the implementation of the quarantine measures.
 11. Regional health inspectorates shall keep an up-to-date list of all quarantined persons in a given territory, with start and end dates of the quarantine.
 12. I hereby approve a sample of prescription under points 1 and 5, set out in the Annex.
 13. This order shall be communicated to the directors of the regional health inspectorates, who shall inform the mayors of the municipalities, the directors of the regional directorates of the Ministry of Interior and the medical establishments on the territory of the respective district.

I assign the control over the execution of the order to Assoc. Prof. Angel Kunchev, Chief State Health Inspector

*************************

GRECJA

poziom ryzyka 2. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Promy nadal działają.   Nowość: Urząd celny Evzoni na przejściu granicznym grecko-północno-macedońskim (Evzoni-Bogorodica) ogłosił, że od poniedziałku 16.03.20. Ruch ciężarówek (w obu kierunkach wjazd / wyjazd) nie będzie dozwolony od 22:00 do 06:00. Środek będzie obowiązywał do odwołania, z powodu nadzwyczajnych środków podjętych przez rząd grecki przeciwko COVID-19.

MACEDONIA

Otwarte tylko przejścia w Bogorodica, Kafasan, Tabanovce, Deve Bair, Blace. Bez ograniczeń dot. transportu towarów. W Macedonii zgodnie z zaleceniem rządu wszyscy przybywający z krytycznych miejsc podlegają 14-dniowej kwarantannie.

Stan na 17/03 godz. 10.00 – zamkniecie całkowite granic z wyjatkiem transportu międynarodowego w tranzycie , specjalne pozowlenie wymagane, doatkowe restrykcje lokalne wprowadzone (brak szczegółów co do procedur)

“To limit the spread of the Coronavirus (COVID-19), we inform of the Decision of the Government of the Republic of North Macedonia, that all border crossings in the Republic of Northern Macedonia are closed for foreign nationals, passengers and vehicles, except for entry and transit of freight vehicles, as well as for representatives of the diplomatic corps in the country, and other persons for whom the Ministry of the Interior will grant permission upon prior opinion by the Main Coordination Crisis Staff confirming that there is a special state or economic interest. The goods vehicles and persons exempted from the restriction will be allowed to enter the Republic of North Macedonia under special protection conditions in accordance with the protocol of the Ministry of Health. Skopje International Airport will be also closed and the border crossing at this airport, except for military, state, humanitarian, hospital, cargo and non-passenger aircraft positioning aircraft, with prior notice to TAV Macedonia DOOEL Airport and AD M-NAV Skopje to issue a NOTAM recommendation on the same.”

 

RUMUNIA

Poziom ryzyka 2. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Wszystkie przewozy z północnych Włoch są niedozwolone. 14 dni na okres kwarantanny.

Stan na 17/03 godz. 15.00 – RUMUNIA ZNOSI OGRANICZENIA DOT. CZAS JAZDY I DOPOCZYNKU OD 18.03. do 16/04 – SZCZEGÓŁY PONIŻEJ – czekamy na potwierdzenie

“Template for Member States to notify theirderogation from driving and rest times pursuant to Art. 14(2) of Regulation 561/2006

In response to the extraordinary crisis situation due to the pandemic of COVID-19 (Coronavirus),ROMANIA has agreed to a temporary and limited relaxation of the enforcement of driving and rest timesfor the drivers of vehicles transporting GOODS. This relaxation is granted pursuant to Article 14(2) of Regulation (EC) No 561/2006 and the purpose of this document is to notify the Commission accordingly.

This temporary relaxation applies from 18.03.2020 and will run until 16.04.2020. It will apply to those drivers involved in DOMESTICALLY/ INTERNATIONALLY transports.

ROMANIA has made it clear that driver and road safety must not be compromised. Drivers should not be expected to drive whilst tired – employers remain responsible for the health and safety of their employees and other road users.

For the above-mentioned category of drivers, the following provisions will be temporarily relaxed as follows:

– Derogation to Article 6(1) of Regulation 561/2006: replacement of the maximum daily driving limit of 9 hours with one of 11 hours;

– Derogation to Article 7 of Regulation 561/2006: replacement of the minimum daily breaks requirements by imposing a break of 45 minutes after 5 and a half hours

– Derogation to Article 8(1) of Regulation 561/2006: Reduction of the daily rest requirements from 11 to 9 hours;

– Derogation to Article 8(6) of Regulation 561/2006: postponement of a weekly rest period beyond six-24 hours period.The temporary relaxation of the rules described above re

flects the exceptional circumstances stemming from the COVID-19 outbreak. ROMANIA wishes to emphasise that, as a general rule, we expect business to plan for and manage the risks of disruption to supply chains.”

SŁOWACJA

Poziom ryzyka 2. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Granica zamknięta tylko dla pasażerów.

SERBIA

Poziom ryzyka 2. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Tranzyt jest otwarty.

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących transportu, ale tranzyt jest ograniczony z okresem 12 godzin na wyjazd!

Stan na 16/03 godz. 12.00 – Transport jest udrożniony, tranzyt w konwoju, kwarantanna zawieszona.

Stan na 16/03 godz 18.00 – transport dopuszczalny tylko jako tranzyt. Zakaz załadunku i rozładunku. Tranzyt w konwoju. Kwarantanna zawieszona.

Stan na 17/03 godz. 10.00 transport tranzyt i miedzynarodowy dopuszczony

TURCJA

Poziom ryzyka 2. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Linia przedsiębiorstwa transportowego na bułgarsko-tureckiej bramie granicznej.

Stan an 16/03 godz 12.00 From 16.03.200 Iran – Turkey Border Gates is Closed. There is no truck pass. Drivers stop in the Buffer zone between Iraq and Turkey.

Many restrictions for all truck coming from Germany, France, Spain, Norway, Danmark, Belgium, Austria, Sweden and The Netherlands.

WĘGRY

Poziom ryzyka 2. Autobusy przewożące pasażerów z terytorium Republiki Włoskiej, Chin, Korei, Iranu i Izraela (od 14 marca) oraz w ruchu pasażerskim (samochodem) obywatele niebędący Węgrami nie mogą wjechać na Węgry. Obywatele węgierscy pochodzący z tych krajów podlegają w dniu 14 dni krajowej kwarantannie przy wjeździe (w tym węgierscy kierowcy ciężarówek), cudzoziemcy nie mogą wjeżdżać z tych krajów.

Jednak zagraniczni kierowcy podróżujący w ruchu towarowym mogą wjechać. W ich przypadku dokładna procedura nie jest jeszcze znana, a węgierski personel operacyjny nie odpowiedział jeszcze na pytanie, czy podlegają kontrolom zdrowotnym, czy podlegają ograniczeniom zdrowotnym, takim jak osoby podróżujące samochodami osobowymi lub węgierskimi kierowcami ciężarówek. Z naszego doświadczenia wynika, że ​​mogą oni przejść kontrolę zdrowia na granicy (sprawdzenie gorączki).

Dlatego nie ma ograniczeń w transporcie towarów (interesujące: zagraniczni przewoźnicy mają pozwolenie na tranzyt, nawet jeśli pochodzą z Włoch lub z Włoch.

Zamknięte przejścia graniczne:

 • Przejście węgiersko-rumuńskie Turnu, Sacuieni, Salonta i Valea lui Mihai • na granicy węgiersko-serbskiej: Hadikfalva, Bajmok, Ásotthalom, autostrada Horgos, Tiszasziget, Kübekháza.

Ograniczenia na granicy węgiersko-słowackiej:

 • W okręgu Nógrád tylko ruch towarowy i obywatele ze słowackim adresem mogą wjechać na terytorium Słowacji główną drogą 2 w Parassapuszta, drogą 22 w Balassagyarmat i drogą nr 21 w Somoskőújfalu. • W powiecie Peszt pojazdy są zawracane z drogi 12111 jadącej od granicy węgiersko-słowackiej. • W gminie Komárom-Esztergom, w Komáromie na głównej drodze 13 mogą przebywać wyłącznie obywatele Słowacji. • W gminie Győr-Moson-Sopron dostęp do autostrady M15 w miejscowości Rajka jest ograniczony samochodem prywatnym dla obywateli Słowacji. Ukierunkowany transport towarów jest dozwolony po losowej kontroli bezpieczeństwa. Jednak ruch tranzytowy jest odrzucany i cofany. • Na głównej drodze nr 14 w Vámosabad, przy pierwszej opcji powrotu, słowacka policja zatrzymuje wszystkich, według ich funkcjonariuszy na miejscu tylko osoby wyglądające zdrowo i obywatele UE mogą powrócić na Słowację po przesłuchaniu, a wszyscy inni się odwracają plecy. Nie rozróżnia się ruchu towarowego lub pasażerskiego, procedura jest taka sama. • Na głównej drodze nr 15 w Rajce tylko ruch towarowy oraz obywatele ze słowackim adresem mogą wjechać na terytorium Słowacji. • W powiecie Borsod-Abauj-Zemplen, w porozumieniu ze stroną słowacką, małe granice są fizycznie zamknięte.

17/03 aktualny stan na granicach: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/mukodo-hataratkelohelyek-es-tranzitutvonalak

CZECHY

Poziom ryzyka 2. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Granica zamknięta tylko dla pasażerów.

Ostatnie zmiany w Republice Czeskiej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 – czeskie władze ogłosiły stan wyjątkowy na dzień 12 marca 2020 r., Godz. 14:00 i przyjęły szereg środków dotyczących międzynarodowego transportu autobusowego, międzynarodowego kolejowego transportu pasażerskiego oraz międzynarodowego transportu pasażerskiego śródlądowymi drogami wodnymi. Obejmuje to również tymczasowe środki, które wygasną 16 marca (0:00), kiedy zacznie obowiązywać ogólny zakaz podróżowania do i z Czech.

Tymczasowe środki dotyczące międzynarodowego transportu pasażerskiego są następujące:

 • Od 14 marca (0:00) wszystkie międzynarodowe regularne przewozy autobusowe pojazdami o pojemności przekraczającej 9 pasażerów oraz wszystkie międzynarodowe kolejowe i międzynarodowe żeglugi śródlądowe (ograniczone na Łabie na granicy czesko-niemieckiej) transport do i z Czech Republika jest zabroniona.
 • Międzynarodowy specjalny / okazjonalny transport autobusowy (powyżej 9 pasażerów) może być obsługiwany w celu transportu obywateli Republiki Czeskiej i cudzoziemców z pobytem czasowym przekraczającym 90 dni lub ze stałym pobytem w Republice Czeskiej z zagranicy do Czech.
 • Podobnie cudzoziemcy będą mogli opuścić Czechy korzystając ze specjalnego / okazjonalnego międzynarodowego drogowego transportu pasażerskiego pojazdami o pojemności przekraczającej 9 pasażerów.
 • Przewoźnicy działający w międzynarodowym drogowym i kolejowym transporcie pasażerskim i mający miejsce zamieszkania zarówno w Czechach, jak i za granicą mogą przewozić puste autobusy, pociągi i jednostki pływające bez pasażerów do / z Czech.

Międzynarodowe przewozy drogowe i kolejowy transport towarowy pozostają na razie bez ograniczeń, ale istnieją wyznaczone przejścia graniczne z Niemcami (7 punktów) i Austrią (4 punkty), w których pojazdy mogą wjechać lub wyjechać z Republiki Czeskiej.

Stan na 16/03 – od 16.03 ogłoszona kwarantanna ogólnokrajowa, brak informacji, by wpływała ona na przewóz towarów.

Stan na 17/03 godz 21.00 – wg informacji zniesioe ograniczenia czasu jazdy i odpoczynku

CZARNOGÓRA

Istnieją specjalne ograniczenia dotyczące transportu. Wszyscy zagraniczni kierowcy ze stref ryzyka, którzy próbują wjechać do Czarnogóry, z wyjątkiem kierowców w tranzycie, zostaną wysłani do obowiązkowej kwarantanny w Chorwacji na okres kolejnych 14 dni.

ROSJA I NORWEGIA – granice zamknięte, bez wpływu na transport drogowy.

Rosja – szczegóły zarzadzeń władz https://twitter.com/Pravitelstvo_RF/status/1239487711985176576?s=20

UZBEKISTAN – zamknięcie granic, mozę mieć wpływ na transport

Informacje na http://askabat.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/369918

UK

Od 16.03 zalecenia dot. bezpieczeństwa dla mieszkańców, bez wpływu na transport towarów

SZWECJA

17.03 , g. 18.00 – jutro spotkanie z branza transportu i dalsze informacje co do zalecen dla transportu w z w koronawirusem

18/03 – liberlizacja w zakresie czasu jazdy i odpoczynku do 14 kwietnia. Szczegóły poniżej.

Notification of temporary derogation from driving and rest times pursuant to Art. 14(2) of Regulation 561/2006 by SWEDEN

In response to the extraordinary crisis situation due to the pandemic of COVID-19(Coronavirus), SWEDEN has agreed to a temporary and limited relaxation of the enforcement of driving and rest times for the drivers of vehicles engaged in this type of transports. This relaxation is granted pursuant to Article 14(2) of Regulation (EC) No 561/2006 and the purpose of this document is to notify the Commission accordingly.

This temporary relaxation applies from MARCH 16th, 2020 and will rununtil APRIL 14th, 2020. It will apply to those drivers involved in DOMESTICAL and INTERNATIONAL transports.

SWEDEN has made it clear that driver and road safety must not be compromised.

Drivers should not be expected to drive whilst tired – employers remain responsible for the health and safety of their employees and other road users.

For the above-mentioned category of drivers, the following provisions will be temporarily relaxed as follows:

– Derogation to Article 8(1) of Regulation 561/2006: reduction of the daily rest

requirements from 11 to 9 hours;

– Derogation to Article 8(6) of Regulation 561/2006: reduction of the normal

weekly rest period from 45 hours to 24 hours.

– No derogation to Article 7 of Regulation 561/2006

Daily driving time, driving time per week and two weeks driving time may be extended as long as the requirements regarding daily rest and weekly rest is fulfilled. The temporary relaxation of the rules described above reflects the exceptional circumstances stemming from the COVID-19 outbreak. SWEDEN wishes to emphasise that, as a general rule, we expect business to plan for and manage the risks of disruption to supply chains.

 

Opracowała:
Joanna Jasiewicz