Oczekując na decyzje co do tempa i sposobu prac nad Pakietem Mobilności, które wypracowują między innymi koordynatorzy transportowi grup politycznych w Parlamencie Europejskim, wraca temat przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Regulują one między innymi wydawanie zaświadczeń A1 jak i zasady ochrony osób przemieszczających się w UE, by zachowały prawa z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Składane w trakcie prac legislacyjnych propozycje zmian w tych przepisach (rozporządzenie nr 883/2004), zwłaszcza zawarte w sprawozdaniu europosła ubiegłej kadencji G.Balasa, budzą silne emocje w branży transportu. Zaproponowano liczne kryteria oceny, w którym państwie członkowskim ma być ubezpieczony pracownik w sytuacji transgranicznej, poddając między innymi analizie gdzie jest (rzeczywista) siedziba pracodawcy. Propozycje w zakresie świadczeń społecznych nie budzą też zadowolenia części państw członkowskich reprezentowanych w Radzie UE.

Przed upływem kadencji Komisji Europejskiej powstało jednak pytanie co dalej z tym projektem? Czy nowy Parlament Europejski i nowa Komisja powinny odstąpić od dalszych prac?
Ostatnie propozycje zawarte w tzw. raporcie Balasa, odnoszące się do pracowników mobilnych, wskazują jako ustawodawstwo właściwe m.in. to w którym pracownik świadczy zasadniczą/największą część swojej pracy, która ma być liczona w oparciu o godziny pracy w danym tygodniu, w danym państwie członkowskim. W transporcie międzynarodowym oznacza to jednak chaos i ustawiczne przerzucanie pracownika między ustawodawstwami.

3 września 2019 r. podczas posiedzenia Komisji ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego, Komisarz UE ds. Zatrudnienia Marianne Thyssen zageklarowała, iż Komisja Europejska chce jednak zakończyć pracę nad tym projektem legislacyjnym. Nie chce z niego rezygnować, tym bardziej, że nie ma, w ocenie Komisji, tak znacznej liczby rozbieżności, by porozumienie nie było możliwe. Takie podejście podzielają także największe ugrupowania polityczne w Parlamencie Europejskim oraz nowa europoseł sprawozdawca Gaby Bischoff.

Komisja dostrzega potrzebę dopracowania przepisów, zwłaszcza w zakresie sytuacji prawnej pracowników delegowanych. Komisja widzi także potrzebę uporządkowania kwestii krótkotrwałych podróży służbowych, które nie muszą wymagać zaświadczenia A1. Najbliższe tygodnie będą zatem okresem wypracowywania kolejnego kompromisu. Czy kosztem transportu?

Warto także zwrócić uwagę na debatę z Dyrektorem Generalnym Komisji Europejskiej – sekcji odpowiedzialnej za kwestie socjalne tj. DG EMPL – Joost Korte (KE). Uczestniczył on także w obradach. Wskazał, na pytanie o europejską płacę minimalną, że będzie realizował to założenie planu przewodniczącej Komisji Europejskiej, która w ciągu pierwszych 100 dni swojej pracy chce zapewnić wszystkim Europejczykom uczciwą (europejską) płacę minimalną.
Pakiet Mobilności, ubezpieczenia społeczne, europejska płaca minimalna – z czym jeszcze przyjdzie się zmierzyć branży transportu międzynarodowego?

 

Opracowała Joanna Jasiewicz