Z inicjatywy Pana Andrzeja Duda Prezydenta RP do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. W projekcie proponuje się wprowadzenie nakazu przyjmowania płatności gotówką (znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP) przez podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym na terytorium RP. Budzi to obawy przedsiębiorców, którzy m.in. ze względów bezpieczeństwa wyłączyli możliwość płatności gotówkowych. Dotyczy to m.in. tych przewoźników wykonujących usługi regularnego przewozu pasażerskiego, którzy wprowadzili sprzedaż biletów wyłącznie w drodze transakcji bezgotówkowych.

Dlatego też, Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska skierował w tej sprawie wystąpienie do Prezydenta RP. W naszym piśmie zwracamy uwagę Pana Prezydenta na potrzebę rozszerzenia katalogu wyjątków od wspomnianego nakazu przyjmowania płatności gotówkowych. Taki wyjątek powinien naszym zdaniem dotyczyć płatności bezgotówkowych, jeżeli będą one obsługiwane przez pracowników, poza siedzibą rejestrową przedsiębiorcy lub poza siedzibą rejestrową oddziału przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w Polsce.

Podkreśliliśmy, że zapewnienie bezpieczeństwa pracowników świadczących pracę poza siedzibą główną lub oddziału przedsiębiorcy, jest szczególnie istotne w przypadku wykonywania przewozów drogowych osób i wyjaśniliśmy, iż kierowcy, przyjmując płatności gotówkowe za sprzedaż biletów na takie przewozy, przechowując otrzymane środki pieniężne w swoich kabinach, narażeni są na niebezpieczeństwo skierowania przeciwko nim różnego rodzaju czynów zabronionych. Istotne jest przy tym, iż kierowcy, o których mowa, świadczą pracę niejednokrotnie w późnych godzinach wieczornych, a także nocnych, często w miejscach odosobnionych, zapewniając dojazd mieszkańcom małych miejscowości.
O dalszym przebiegu prac legislacyjnych i naszych propozycjach w tym zakresie, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Nasze uwagi i propozycje zmian znajdują się tutaj.

 

Opracowała Małgorzata Wieleba Walicka