Równolegle do debaty o rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników odbyła się debata w Parlamencie Europejskim – Komisji ds. Zatrudnienia – w przedmiocie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Zgłoszono liczne poprawki do sprawozdania w w/w przedmiocie.

Sprawozdawczyni M.E. Rodrigues wskazała, że Europejski Filar Praw Socjalnych będzie istotnym elementem planu budowania przyszłości Unii Europejskiej, nad którym pracuje Komisja Europejska. Projekt dotyczący Filaru mam być przedmiotem głosowania w Parlamencie Europejskim już w styczniu 2017 roku. W tym też miesiącu odbędzie się konferencja Komisji Europejskiej w przedmiocie Filaru.

Sprawozdawczyni we wstępie podkreśliła, że inicjatywa Filaru ma w swej istocie dotyczyć wszystkich państw członkowskiej Unii Europejskiej (tu warto zauważyć, że dokument formalnie odwołuje się tylko do państw członkowskich strefy Euro) wyznaczając standardy socjalne. Raport dotyczący Filaru (po rozważeniu poprawek) ma wskazywać w jaki sposób wprowadzić owe standardy w życie.

Tytułem przykładu, postuluje się nową inicjatywę legislacyjną – nową dyrektywą o uczciwych warunkach pracy dla wszystkich wykonujących pracę zarobkową niezależnie od formy prawnej takiej pracy czy też sektora.

Bardzo istotnym elementem prac będzie kwestia płac (idea dyrektywy o płacy minimalnej) oraz tworzenia ram dochodu minimalnego. W dyskusji padały oczywiście liczne hasła odwołujące się do sprawiedliwości społecznej.

Dla branży transportu wynik prac nad Filarem może realnie oznaczać objęcie potencjalnymi nowymi projektami legislacyjnymi w przedmiocie modeli zatrudnienia (oraz współpracy)oraz płac minimalnych. Śledzimy prace na bieżąco.

Link do dyskusji:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161026IPR48926/committee-on-employment-and-social-affairs-meeting-07112016-%28pm%29

Niezależnie od powyższego warto zwrócić na dwa dodatkowe wydarzenia dotyczące Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, Europy bardziej socjalnej.

Po pierwsze, w Bratysławie odbywa się spotkanie związków zawodowych Grupy Wyszehradzkiej – central związkowych z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec. Na spotkaniu nie zabrakło Luca Visentini, sekretarza generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC). W toku spotkania związki zawodowe wyraziły swe poparcie dla Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Związki zawodowe pracują jednocześnie nad stanowiskiem w przedmiocie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Zdaniem związków zawodowych hasło równa płaca za tę samą pracę winno być hasłem przewodnim. Stanowisko związków zawodowych nie jest zaskoczeniem. Od początku bowiem debaty nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz Europejskim Filarem Praw Socjalnych związki jasno wspierają te inicjatywy. Stanowisko związków jest zbieżne z stanowiskiem J-C.

Junckera, który ostatnio wypowiadał się w przedmiocie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w prestiżowym Instytucie Jacque’a Delorsa „Nasza Europa” w czasie obchodów 20-lecia Instytutu.

link do pełnego wystąpienia:

http://www.delorsinstitute.eu/011-24117-For-an-ambitious-europe.html).

Podkreślił, że rewizja dyrektywy, mimo tzw. żółtej kartki, winna być przeprowadzona z uwagi na zjawisko dumpingu socjalnego.

Po wtóre, w Europejskim Instytucie Związków Zawodowych (ETUI) odbyło się spotkanie poświęcone budowaniu Europy bardziej socjalnej.

Maurizio Ferrera (Uniwersytet w Mediolanie), uznany specjalista w zakresie systemów ochrony społecznej, przedstawił wyniki sondażu przeprowadzonego we Francji, Niemczech, Polsce, Hiszpanii oraz Szwecji w przedmiocie Europy socjalnej, potwierdzającego wiarę obywateli w konieczność wzmacniania solidarności. Wyniki sondażu skłaniają autora do refleksji nad koniecznością budowania Unii Europejskiej Socjalnej (European Social Union) łączącej interesy ekonomiczne z wzmocnionymi socjalnymi. Europa winna opierać się na Unii Ekonomicznej i Monetarnej (już istniejącej), Unii Politycznej (EPU) oraz właśnie Unii Europejskiej Socjalnej, co łącznie ma się sprowadzić do powstania Unii Narodowych Państw Opiekuńczych (Union of National Welfare States). Rozważania te nie są oderwane od toczącej się europejskiej debaty o Europie bardziej socjalnej.

ETUI zamieścił także kolejne, cykliczne podsumowanie wydarzeń z zakresu stosunków zbiorowych pracy w Europie. Niezależnie od wzrostu niemieckiej płacy minimalnej od 1 stycznia 2017 do kwoty 8,84 Eur za godzinę pracy, warto zwrócić uwagę na kwestie związane ze zmianami w zakresie wynagrodzeń minimalnych oraz pracowników delegowanych w innych krajach europejskich. Poniżej zwięzłe podsumowanie.

  • Austria: wzrost płac z układu zbiorowego pracy o 2,7% od 1 stycznia 2017 roku w sektorze transportu

http://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/wirtschaftstmkhp/5101401/Plus-27-Prozent_Mehr-Mindestlohn-fur-45000-LkwFahrer-in-Osterreich

  • Chorwacja: wzrost płac netto od 1 stycznia 2017 roku w związku z reformą podatkową

https://www.total-croatia-news.com/item/14557-net-salaries-in-croatia-to-increase-starting-from-1-january [obecna płaca minimalna 3.120 kuna]

  • Czechy: porozumienie w przedmiocie wzrostu płac minimalnych z 9.900 koron do 11.000 koron w sektorze prywatnym od 1 stycznia 2017 roku

http://radio.cz/en/section/curraffrs/government-agrees-on-minimum-wage-of-11000-crowns

  • Słowacja: porozumienie w przedmiocie wzrostu płac minimalnych od 1 stycznia 2017 roku z kwoty 404 Eur miesięcznie w roku 2016 do 435 Eur

http://spectator.sme.sk/c/20359765/minimum-wage-should-rise-to-500.html

  • Łotwa: propozycja wzrostu płacy minimalnej z 370 do 380 Eur od 1 stycznia 2017

http://www.baltic-course.com/eng/finances/?doc=125007

  • Dania: utworzenie funduszu pomocy dla pracowników delegowanych (objętych układem zbiorowym), który służy zaspokojeniu roszczeń pracowników zagranicznych w przypadku sporu z pracodawcą dotyczącego płacy

https://workplacedenmark.dk/en/working-conditions/danish-labour-market-fund

Opracowanie Joanna Jasiewicz