371 głosami za – raport o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym, kluczowy dla branży, wraca do Komisji TRAN w Parlamencie Europejskim. Taki los podzieliły także pozostałe raporty dotyczące części socjalnej Pakietu Mobilności.

Głosowania nad częścią socjalną Pakietu Mobilności, które odbyły się podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego nie rozstrzygnęły politycznej dyskusji na temat zakresu stosowania przepisów o delegowaniu wobec kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Parlamentowi nie udało się wypracować wspólnego stanowiska, które byłoby punktem wyjścia do negocjacji (trilogu) nad Pakietem Mobilności z Radą Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską.

Ten obrót sprawy był chyba także zaskoczeniem dla samych posłów PE, albowiem w głosowaniach nad poprawkami udało się osiągnąć większość dla 10-dniowego zwolnienia transgranicznych przewozów drogowych z delegowania oraz dla całkowitego objęcia tymi przepisami kabotażu oraz w transporcie kombinowanym. Warto przy tym odnotować, że całkowite zwolnienie przewozów międzynarodowych przepadło tylko jednym głosem. Dlatego dziwi fakt, iż przy głosowaniu nad całym sprawozdaniem dokument ten został odrzucony.

Na dzisiejsze wydarzenia warto jednak spojrzeć od pozytywnej strony. Liczne wspólne apele i petycje organizacji pracodawców z praktycznie całej Europy, aktywność lobbingu branży, a także (i może przede wszystkim) zaangażowanie stojących po stronie zdrowego rozsądku posłów do EP nie pozwoliły na przyjęcie najmniej korzystnej dla biznesu wersji sprawozdania. Piłka dalej w grze, a my w odróżnieniu od naszej narodowej reprezentacji piłki nożnej będziemy z pełnym zaangażowaniem walczyli do końca meczu. Z nadzieją na sukces!

Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować za dotychczasowe wsparcie wszystkim naszym partnerom po stronie europejskich (w tym polskich) polityków, organizacji branżowych współpracujących z transportem, stowarzyszeniom, związkom i izbom transportowo-logistycznym i przewoźnikom, którzy zaangażowali się aktywnie w działania po stronie europejskiego transportu drogowego. Pamiętajcie jednak, że to nie koniec i nadal na WAS liczymy.

Maciej Wroński