Zgodnie z najnowszymi wypowiedziami francuskiej Minister Pracy Muriel Penicaud (zob. m.in. Les Echos, Le Figaro) planowana opłata za korzystanie z systemu informatycznego SIPSI w wysokości 40 EUR od zaświadczenia/pracownika delegowanego nie zostanie w ogóle wprowadzona. Z początkiem stycznia 2018 mają być zmienione przepisy ustawy Prawo Pracy (Loi Travail także zwane Ustawą El Khomri), które wprowadzały możliwość pobierania takiej opłaty.

Minister Pracy wskazuje, iż uznano ww. opłatę za niezgodną z prawem europejskim. Przypomnijmy, iż TLP od początku wprowadzenia możliwości poboru opłaty od SIPSI, zwłaszcza stosownego dekretu uszczegóławiajacego jej wysokość interweniowało w Komisji Europejskiej podnosząc, iż tego typu opłata administracyjna jest niezgodnym z prawem europejskim ograniczeniem w swobody świadczenia usług.

Zwracamy jednocześnie uwagę, iż na przełomie stycznia/lutego 2018, zgodnie z zapowiedziami Minister Pracy, będzie przedstawione siódme rozporządzenie do ustawy o wzmocnieniu dialogu społecznego dotyczące delegowania.

Tytułem przypomnienia wskazujemy, iż 2 sierpnia br. francuski Parlament przyjął ustawę w sprawie realizacji, w drodze rozporządzeń, działań na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego (Loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social).

Wskazana wyżej ustawa o wzmocnieniu dialogu społecznego, w art. 5 ust 2 przewiduje, że w warunkach, o których mowa w art. 38 Konstytucji oraz w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, rząd ma prawo podjąć, w drodze rozporządzeń, wszelkie kroki prawne w zakresie zmiany stosownych uregulowań w zakresie delegowania pracowników, w ramach ich dostosowania do specyfiki oraz ograniczeń pewnych kategorii pracowników transgranicznych, w szczególności w zakresie zobowiązań pracodawców.

Z pierwszych doniesień wynika, iż wyżej wskazane rozporządzenie będzie regulowało m.in. kwestie dopuszczalności porozumień bilateralnych – transgranicznych dot. delegowania, możliwości zmniejszenia częstotliwości wydawania zaświadczeń o delegowaniu czy też rezygnacji z konieczności delegowania pracownika w przypadku wyjazdów krótszych niż 5 dni (np. dla artystów, dziennikarzy etc). Rozporządzenie ma także wzmacniać sankcje związane z naruszeniem przepisów o delegowaniu (np. zmiana przepisów w zakresie możliwości zawieszania świadczenia usług we Francji).

Czekamy na konkretne propozycje legislacyjne w tym zakresie.

Opracowanie: Joanna Jasiewicz