Poniżej przedstawiamy najnowsze informacje dotyczące dyskusji we Francji o delegowaniu pracowników i zwalczania dumpingu socjalnego w Unii Europejskiej. Jest to uzupełnienie naszego wystąpienia ze spotkania TLP w dniu 25 października 2016 roku, podczas którego były omawiane m.in. kwestie założeń Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w zakresie płac minimalnych (rekomendacji ustanowienia płacy minimalnej europejskiej na poziomie 60% średniej płacy krajowej).

W dniu 19 października 2016 roku francuska parlamentarna Komisja ds. europejskich przedstawiła rządowi raport dotyczący płacy minimalnej w Unii Europejskiej. Sprawozdawca raportu – deputowany Philip Cordery – wskazuje, we wprowadzeniu do raportu, iż różnice w płacach minimalnych w poszczególnych państwach członkowskich są jednym ze źródeł (nieuczciwej) konkurencji płacowej w Unii Europejskiej.

Autorzy raportu podkreślają, że wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej było jednym z istotnych elementów programu wyborczego (2014) Martina Schultza (PE) oraz Jean-Claude Junckera (KE), którzy wskazywali, iż płaca na poziomie europejskim może stanowić jedno z narzędzi w walce z dumpingiem socjalnym.

Przez płacę minimalną europejską nie należy rozumieć jednej, wspólnej płacy, która obowiązywałaby we wszystkich krajach członkowskich (albo w państwach strefy euro), lecz kwotę, która mogłaby odpowiadać 50-60% średniej płacy w danym państwie członkowskim.

Płaca minimalna na poziomie europejskim byłaby, zdaniem autorów dokumentu, wyrazem Europy bardziej socjalnej i winna stanowić priorytet w przyszłych pracach legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej.

Autorzy raportu wskazują na następujące wnioski i rekomendacje:

  1. Kwestia europejskiej płacy minimalnej winna być punktem centralnym debaty o przyszłości Unii Europejskiej w zakresie konwergencji płacowej w strefie euro;
  2. Przyjmuje się, że państwa strefy euro jak i inne państwa członkowskie na zasadzie dobrowolności, winny wprowadzić płace minimalne czy to w drodze ustawowej czy rokowań zbiorowych;
  3. Niezbędne jest ujęcie płacy minimalnej europejskiej jako jednego z podstawowych praw socjalnych europejskich;
  4. Przyjmuje się, że płaca minimalna w każdym państwie członkowskim powinna być ustanowiona powyżej progu ubóstwa, pomiędzy 50-60% wysokości średniej płacy;
  5. Przedmiotem wspólnych rozważań winny być kryteria indeksacji płac minimalnych;
  6. Zakłada się, że niezbędnym jest zorganizowanie zbieżności płac minimalnych;
  7. Pożądanym jest, by dialog między partnerami społecznymi stanowił integralną część procesu w/w konwergencji;
  8. Płace minimalne na poziomie krajowym, w porozumieniu z partnerami społecznymi, powinny uwzględniać poziom płac adekwatny dla danego kraju od strony przepisów prawa oraz porozumień zbiorowych jak i krajowego kontekstu ekonomicznego;
  9. Zakłada się, że konferencja socjalna europejska, jako część integralna dialogu makroekonomicznego, powinna przedstawić Komisji Europejskiej rekomendacje (jeszcze przed wiosennym szczytem Rady) co do poziomu płac minimalnych w każdym kraju członkowskim w celu rozpoczęcia procesu konwergencji placowej, unikania zachwiań makroekonomicznych i dumpingu socjalnego
  10. Apeluje się do Komisji Europejskiej o włączenie do rekomendacji krajowych kwestii płac minimalnych.

 

Pełna wersja raportu (wersja francuska): LINK

Joanna Jasiewicz