FRANCJA: NOWE ZASADY DELEGOWANIA OD 30 LIPCA 2020 ROKU. TRANSPORT NA STARYCH ZASADACH

FRANCJA: NOWE ZASADY DELEGOWANIA OD 30 LIPCA 2020 ROKU. TRANSPORT NA STARYCH ZASADACH

Francuskie rozporządzenie nr 2019-116  z 20 lutego br., opublikowane w dzisiejszym dzienniku ustaw, stanowi wprowadzenie do francuskiego porządku prawnego zmienionych, europejskich przepisów o delegowaniu pracowników, a konkretnie dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług w wersji z 2018 roku. Przepisy rozporządzenia, które stały się dziś prawem, wejdą w życie 30  lipca 2020 roku.

Rozporządzenie przewiduje, prócz przepisów dedykowanych agencjom pracy tymczasowej, następujące podstawowe zasady:

  • Pracodawcy sektora transportu międzynarodowego w odniesieniu do grupy zawodowej kierowców międzynarodowych (pracownicy z innych grup zawodowych będą objęci zmianami), będą objęci poprzednią wersją przepisów (kodeksu transportu/kodeksu pracy) tj., wersją sprzed tej nowelizacji przepisów prawa pracy. Omawiane rozporządzenie jeszcze nie będzie ich dotyczyć. Należy zwrócić uwagę, że służby kontrolne mogą w tym sektorze gospodarki rozpocząć bardzo precyzyjne stosowanie orzecznictwa europejskiego w zakresie delegowania. Takie działania rekomenduje francuski Trybunał Obrachunkowy. Przepisy rozporządzenia mogą ulec zmianie, jeśli kwestia delegowania pracowników w transporcie będzie uregulowana w prawie europejskim np. Pakiecie Mobilności.
  • Pracodawca zagraniczny (ale z wyłączeniem grupy zawodowej kierowców międzynarodowych) tymczasowo delegując pracowników do Francji jest zobowiązany zagwarantować im równe traktowania z pracownikami pracodawców z tej samej gałęzi działalności/gospodarki we Francji, zarówno w zakresie unormowań ustawowych jak i stosowanych układów zbiorowych pracy z tej samej branży w zakresie wolności indywidualnych i zbiorowych w ramach stosunku pracy, dyskryminacji i równości w zatrudnieniu między kobietami mężczyznami, ochrony rodzicielstwa i praw z tym związanych, prawa do strajku, czasu pracy, odpoczynku, dni wolnych, urlopów płatnych, czasu pracy i odpoczynku młodocianych, w zakresie podlegania kasom ubezpieczeń, wynagrodzenia w tym dodatków za godziny nadliczbowe, przepisów bhp, pracy dzieci czy też wieku w którym podjęcie pracy jest dopuszczalne, pracy nielegalnej, zwrotu kosztów delegacji (podróży służbowych) w tym kosztów transportu, noclegu i wyżywienia.
  • Po upływie 12 miesięcy delegowania we Francji, od 13 miesiąca, pracodawca i pracownik zagraniczny będzie podlegał przepisom prawa pracy jak pracodawca krajowy za wyjątkiem wybranych norm kodeksu pracy (konkretnie: rozdziału I; sekcja 1,2,5 rozdziału II, rozdziałów III, IV tytułu II, tytułów III, IV oraz VII księgi II z pierwszej części kodeksu pracy).
  • Do okresu 12 miesięcy dopuszczalnego delegowania będą ujmowane okresy delegowania, które będą w toku w dacie wejścia w życie tego rozporządzenia.
  • W przypadku zastępowania pracownika delegowanego innym pracownikiem na tym samym stanowisku pracy, 12-miesięczny okres delegowania będzie kumulowany. Będzie łączny dla obu pracowników.
  • Będzie możliwe przedłużenie 12-miesiecznego okresu delegowania o dodatkowe 6 miesięcy , jeśli wykonanie usługi będzie uzasadnione, na podstawie uzasadnionego oświadczenia (déclaration motivée) skierowanego do właściwej jednostki administracyjnej przed upływem 12-miesięcznego okresu na warunkach, które będą określone przez dekret Rady Stanu (Conseil d’Etat).

 

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

 

 

Translate »