W dniu 30 grudnia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie robocze w Ambasadzie Francuskiej dotyczące stosowania francuskich przepisów o delegowaniu pracowników do pracowników transportu międzynarodowego tj. Loi Macron oraz dekretu 2016-418.

W toku spotkania otrzymaliśmy wstępne odpowiedzi zadane przez nas pytania w dniu 16 grudnia 2016 r. ( link do pytań TLP ) Pojawiło się też wiele nowych pytań, które będą przedmiotem kolejnych rozmów. Poniżej przedstawiamy podsumowanie kluczowych informacji ze spotkania:

– władze francuskie przyjmują, że pracownik jest delegowany do Francji w przypadku kabotażu oraz załadunku/rozładunku na terytorium Francji. Tranzyt jest wyłączony.

– zakres obowiązków przewoźników zagranicznych delegujących pracowników do Francji jest zarysowany w przepisach Kodeksu Transportowego art.

R1331 (głównie R 1331-2 do 11) oraz w orzecznictwie wypracowanym na jego kanwie. Do tego należy wskazać na art. 114-15 Kodeksu zabezpieczenia socjalnego. Administracja francuska wskazuje, iż co do zasady nie przedstawia podsumowań obowiązującego prawa, wskazując, iż jest to domena podmiotów świadczących usługi prawne. Jednakże, w styczniu 2017 roku, wobec licznych pytań podmiotów z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, administracja francuska uzupełni wyjaśnienia praktyczne dla przedsiębiorców na stronie Ministerstwa Transportu (w tym dotyczące kwestii wynagrodzeń) w sekcji często zadawanych pytań (FAQ). Będzie zamieszczona wersja polska wyjaśnień.

– przypuszczalnie w kwietniu 2017 roku będzie wprowadzony dodatkowy obowiązek nałożony na przewoźników zagranicznych delegujących pracowników do Francji w postaci konieczności przedstawienia dokumentów potwierdzających objęcie danego pracownika systemem ubezpieczeń społecznych państwa wysyłającego. Na chwilę obecną nowelizacja art.

114-15 kodeksu zabezpieczenia społecznego jak i stosowne przepisy wykonawcze są przedmiotem prac legislacyjnych. Możliwe, że nowy obowiązek wszedłby w życie od 1 kwietnia 2017 roku, choć data ta jest uzależniona od tempa prac nad przepisami. Nie wiemy na chwilę obecną jaki będzie zakres nowych przepisów – czy obowiązek będzie dotyczył tylko poświadczenia ubezpieczenia, wysokości odprowadzanych składek? TLP wyraziło swoje obawy z wprowadzeniem kolejnego, niedoprecyzowanego obowiązku, tym bardziej, że będzie on po raz kolejny ingerencją w przepisy i praktykę polską.

– na chwilę obecną nie ma też konkretnych nowych inicjatyw ustawodawczych przewidujących nowe zobowiązania przewoźników zagranicznych. Sytuacja ta może ulec zmianie. Władze francuskie na poziomie krajowym oraz europejskim postulują wzmacnianie kontroli oraz utworzenie Europejskiej Agencji Kontroli (albo poszerzenia kompetencji organów kontrolnych)

– nie ma jeszcze informacji o przepisach dotyczących dodatkowej opłaty do 50 EUR za rejestrację w systemie SIPSI. Przepisy w tym zakresie są jeszcze przedmiotem prac w Conseil d’Etat. Brak jest informacji, nawet wstępnych, o przypuszczalnej wysokości opłaty czy też sposobie jej zapłaty. W przypadku, gdy pracodawcy zagraniczni będą dokonywać zgłoszeń w systemie SIPSI od 1 stycznia 2017 roku, opłata ta, wobec braku przepisów nie będzie wymagana. Nie będzie natomiast możliwości zagregowanego wpisania danych.

– wobec pytań TLP o możliwość udziału w konsultacjach czy też przedstawienia pisemnych stanowisk w przedmiocie dodatkowych opłat narzucanych przez władze francuskie na przedsiębiorców zagranicznych wskazano, iż tego typu procedury administracyjne, co do zasady nie przewidują żadnego procesu konsultacyjnego. Impact assesment jest wykonywany przez stosowne służby ministerialne.

– władze francuskie nie przedstawią danych dotyczących ekwiwalencji składników wynagrodzeń – ograniczą się do uzupełnienia informacji na stronie internetowej w sekcji często zadawanych pytań. Są to jednak informacje dodatkowe, które w żadnym stopniu nie ingerują w obowiązujące przepisy prawa. Każdorazowo to inspektor prowadzący kontrolę, w ramach obowiązujących przepisów prawa będzie dokonywał analizy i wstępnej oceny zaliczenia składników do francuskiej płacy minimalnej.  W razie rozbieżności interpretacji między kontrolującym a kontrolowanym przewoźnik będzie mógł odwołać się od wyników kontroli. Nadto, służby kontrolujące danego przewoźnika będą koordynowały się nawzajem tj. w ramach swych kontroli będą informowały pozostałe służby o podejrzeniach co do innych naruszeń, które powinny być zbadane przez odpowiednią inspekcję. Nie jest jednak wyjaśniony status czy policja będzie mogła żądać okazania dokumentów potwierdzających delegowanie, choć sama kontrola legalności delegowania wykracza poza jej kompetencje kontrolne. Pracodawcom będą służyły standardowe narzędzie odwoławcze.

TLP zajęło jednoznacznie negatywne stanowisko, przekazując jednocześnie, za pośrednictwem Ambasady, swój sprzeciw przeciw pogłębianiu niepewności prawa. W ocenie TLP pozostawienie poszczególnym inspektorom oceny prawidłowości stosowania prawa bez jednolitej wykładni na poziomie krajowym zaprzecza idei państwa prawa. Mimo zapewnień o pomocy władz francuskich w przypadkach nadużywania uprawnień przez inspektorów czy też całkowitym niezrozumieniu przepisów prawa polskiego w toku kontroli (kwestie te będą sygnalizowane i mają służyć wzmocnieniu komunikacji w kwestiach interpretacyjnych), to samo założenie co do funkcjonowania systemu francuskiego jest w ocenie TLP błędne, prowadzące do arbitralnych decyzji.

Opracowała: Joanna Jasiewicz