ITD ma kłopot – podwójne kary niezgodne z Konstytucją RP

ITD ma kłopot – podwójne kary niezgodne z Konstytucją RP

Podwójne kary za ten sam czyn przewidziane w ustawie o transporcie drogowym i jednocześnie w kodeksie karnym są niezgodne z Konstytucją RP!

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 271 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz art. 92a ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn, który stanowi naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego opisane w lp. 3.9 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym, odpowiedzialności za przestępstwo oraz kary pieniężnej, są niezgodne z zasadą ne bis in idem oraz zasadą proporcjonalnej reakcji państwa na naruszenie prawa wynikającymi z art. 2 konstytucji.

Ciekawe co zrobi teraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które z namowy Inspekcji Transportu Drogowego proponuje w konsultowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym kolejne sankcje administracyjne dublujące kary przewidziane w Kodeksie Wykroczeń? Niestety tak to jest jak za tworzenie prawa bierze się instytucja odpowiedzialna za jego egzekucję.

Link do wyroku TK: http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/9754-stosowanie-wobec-tej-samej-osoby-fizycznej-za-ten-sam-czyn-odpowiedzialnosci-za-przestepstwo-oraz/

Opracował:

Maciej Wroński 

Translate »