W Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane i wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu. W tej sprawie TLP skutecznie interweniowała korzystając z pomocy Konfederacji Lewiatan i BusinessEurope jeszcze w marcu br.

Rozporządzenie stosuje się od 4 czerwca 2020 r.

Art. 3.4, art. 4.6, art. 5.5, art. 7.5, art. 8.5 oraz art. 11.5 stosuje się od 28 maja 2020 r.

Rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań­stwach członkowskich.

Do najważniejszych postanowień rozporządzenia należy:

 1. przedłużenie terminów przewidzianych w dyrektywie 2003/59/WE, tj.:
 • terminy ukończenia przez posiadacza świadectwa kwalifikacji zawodowych okresowych szkoleń, które upłynęłyby w okresie między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużone w każdym przypadku o okres siedmiu miesięcy. Świadectwa kwalifikacji zawodowej odpowiednio zachowują ważność (Art. 2.1)
 • ważność oznakowania zharmonizowanym kodem unijnym „95”, umieszczonego na prawie jazdy lub na karcie kwalifikacji kierowcy, uznaje się za przedłużoną o okres siedmiu miesięcy od daty wskazanej na każdym takim prawie jazdy lub każdej takiej karcie kwalifikacji kierowcy (Art. 2.2)
 • ważność kart kwalifikacji kierowcy, która upłynęłaby między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres siedmiu miesięcy od daty wygaśnięcia wskazanej na każdej takiej karcie (Art. 2.3)
 1. przedłużenie terminów przewidzianych w dyrektywie 2006/126/WE, tj.:
 • ważność praw jazdy, która upłynęłaby w okresie między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres siedmiu miesięcy od daty upływu ważności podanej na każdym takim prawie jazdy (Art. 3.1)
 1. przedłużenie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 tj.:
 • regularne przeglądy tachografów, które musiałyby zostać przeprowadzone między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., przeprowadza się nie później niż sześć miesięcy od dnia, do którego musiałyby zostać przeprowadzone (Art. 4.1)
 • w przypadku gdy kierowca ubiega się o przedłużenie karty kierowcy między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., właściwe organy państwa członkowskiego wydają nową kartę kierowcy nie później niż dwa miesiące od otrzymania wniosku. Do czasu, gdy kierowca otrzyma nową kartę kierowcy od organów wydających karty, do kierowcy stosuje się procedurę dotycząca uszkodzonych, nieprawidłowo funkcjonujących, zagubionych lub skradzionych kart kierowców (Art. 4.2)
 • w przypadku gdy kierowca ubiega się o wydanie zastępczej karty kierowcy między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., właściwe organy państwa członkowskiego wydają kartę zastępczą nie później niż dwa miesiące od otrzymania wniosku. Kierowca może kontynuować jazdę do chwili otrzymania od organów wydających karty nowej karty kierowcy, pod warunkiem że kierowca może udowodnić, że karta kierowcy została zwrócona do właściwego organu w związku z jej uszkodzeniem lub wadliwym działaniem i że zwrócił się o kartę zastępczą (Art. 4.3)
 1. przedłużenie terminów przewidzianych w dyrektywie 2014/45/UE, tj.:
 • terminy badań zdatności do ruchu drogowego, które musiałyby zostać przeprowadzone w okresie między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużone o okres siedmiu miesięcy (Art. 5.1)
 • ważność świadectw zdatności do ruchu drogowego, których data ważności przypada między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres siedmiu miesięcy (Art. 5.2)
 1. przedłużenie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009, tj.:
 • w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. właściwe władze krajowe mogą, w przypadku stwierdzenia utraty zdolności finansowej przewoźnika, wyznaczyć mu 12 miesięczny termin na wykazanie, że ponownie spełnia ten wymóg (Art. 6). Obecnie okres ten wynosi 6 miesięcy
 1. przedłużenie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009, tj.:
 • ważność licencji wspólnotowych, która upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres sześciu miesięcy. Uwierzytelnione wypisy zachowują odpowiednio ważność (Art. 7.1)
 • ważność świadectw kierowcy, która upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres sześciu miesięcy (Art. 7.2)
 1. przedłużenie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1073/2009, tj.:
 • ważność licencji wspólnotowych, która upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres sześciu miesięcy. Uwierzytelnione wypisy odpowiednio zachowują ważność (Art. 8.1)
 • decyzje w sprawie wniosków o zezwolenie na świad­czenie usług regularnych złożonych przez przewoźników w okresie od 12 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. są podejmowane przez organ wydający w terminie sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku. Właściwe organy państw członkowskich, do których zwrócono się o wydanie zgody w odniesieniu do takiego wniosku, zawiadamiają organ wydający o swojej decyzji w terminie trzech miesięcy. Jeżeli organ wydający nie otrzyma odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy, uznaje się, że organy, do których się zwrócono, wyrażają zgodę, i organ wydający może udzielić zezwolenia. Przedłużenie terminu do trzech miesięcy w przypadku państw członkowskich, do których zwrócono się o wydanie zgody, ma zastosowanie do wniosków otrzymanych przez państwa po 27 marca 2020r. (Art. 8.2)

 Link do treści rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=EN

Opracowała:
Katarzyna Piechowska-Strumik
Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP