Takie zapewnienie padło z ust Ministra Jerzego Szmita – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa podczas wtorkowego spotkania z przedstawicielami przewoźników drogowych. W spotkaniu uczestniczyło również kierownictwo Departamentu Transportu Drogowego MIiB.

Spotkanie poświęcone było kluczowym problemom branży, w tym kwestii płac minimalnych i zmian w systemie wynagrodzenia kierowców w transporcie międzynarodowym, będących z jednej strony konsekwencją deficytu osób chętnych do pracy, z drugiej zaś wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Minister Szmit podkreślił, że choć sytuacja jest trudna i nie ułatwia jej brak jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz innych organów kształtujących system płac w Polsce, Resort podejmuje działania, aby skonsumować wyrok Trybunału. Minister wyraźnie zaznaczył, że jest całkowicie przeciwny rozwiązaniu, które zakładałoby całkowite oskładkowanie diet i ryczałtów.

W dyskusji na temat konsekwencji wyroku TK zabrała również głos pełnomocnik zarządu TLP mec. Joanna Jasiewicz, przytaczając niedawny wyrok Sądu Najwyższego, który ucina dyskusję dotyczącą podróży służbowej kierowcy. Sąd jednoznacznie uznał, iż po wyroku Trybunału Konstytucyjnego kierowca wykonując swoje zadania poza siedzibą przedsiębiorstwa nadal pozostaje w podróży służbowej.

Resort oczekuje od środowiska wypracowania konkretnych rozwiązań i stanowiska w oparciu o propozycję nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców przedstawioną przez Ministerstwo.

W drugiej połowie kwietnia odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. transportu drogowego Rady Dialogu Społecznego, podczas którego podjęta zostanie próba uzgodnienia kompromisu pomiędzy stroną związkową a pracodawcami.

W toku spotkania poruszono również inne kwestie, w tym potrzebę zmian w systemie szkolenia kierowców zawodowych w tym umożliwienie uzyskiwania uprawnień przed ukończeniem 18 roku życia. TLP zwróciło również uwagę na potrzebę rozpoczęcia poważnych rozmów na temat konsekwencji Brexitu dla sektora oraz zasad realizacji przewozów po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Opracowała: Joanna Rutkowska