KOLEJNE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

KOLEJNE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

11 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem obrad było wysłuchanie publiczne w przedmiocie rewizji przepisów o koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych.

Zmiany w obecnie obowiązujących przepisach mają istotne znaczenie dla branży transportu, gdyż odnoszą się także do procedur kwestionowania przez instytucje zagraniczne wydanych w Polsce zaświadczeń A1.

Sprawozdawcą projektu jest francuski eurodeputowany Guillaume Balas. Ekspertami w toku posiedzenia byli: Prof. Dr. Dr. h. c. Eberhard Eichenhofer, Evelien De Jong, Carlos Garcia de Cortázar Nebreda.

Dyskusja i wystąpienia ekspertów koncentrowały się na kwestiach zabezpieczenia z tytułu bezrobocia, zasiłków chorobowych (zwłaszcza przy długoterminowych chorobach), zasady równości traktowania, swobody przemieszczania się, Brexit, przenoszenia składek ubezpieczeniowych między państwami. Nie zabrakło również dyskusji o tematyce delegowania pracowników i zaświadczeń A1.

W kontekście zwalczania nielegalnej pracy rozważano m.in. konieczność zwalczania działalności spółek-skrzynek pocztowych, kwestie zwiększenia koordynacji w zakresie ubezpieczeń z pracami w przedmiocie rewizji dyrektywy o delegowaniu, wprowadzenia uprzednich zaświadczeń A1 (swoistej kontroli przed wydaniem zaświadczenia), utworzenia banku informacji dla przedsiębiorców dotyczących kontrahentów, który ma służyć wskazywaniu pracodawców nieopłacających składek na ubezpieczenie społeczne, zwiększenia współpracy ustawodawców z państw członkowskich celem wychwytywania fałszywego zatrudnienia (art. 76).

W toku dyskusji sprawozdawca Guillaume Balas podkreślił, iż będą odbywać się wysłuchania z udziałem pracowników i innych partnerów społecznych w przedmiocie koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych i rewizji dyrektywy o delegowaniu.

Zaproponował także wizyty studyjne w krajach członkowskich, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, by lepiej zrozumieć system ubezpieczeń, jak i sytuację pracowników delegowanych.

Pełen zapis debaty:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170405IPR70289/committee-on-employment-and-social-affairs-meeting-11042017-%28pm%29

Zwracamy też uwagę na prace Komisji w przedmiocie badania wpływu cyfryzacji, robotyki i sztucznej inteligencji na rynek pracy. Przedstawiciele Grupy roboczej ds. badania wpływu cyfryzacji, robotyki i sztucznej inteligencji na rynek pracy spotkają się w dniach 18-21 kwietnia celem analizy amerykańskich rozwiązań prawa pracy związanych z przedmiotem prac komisji. Raport w tej sprawie poniżej.

PRZEJDŹ DO RAPORTU >>

W dniach 10-11 kwietnia obradowała także Komisja ds. Transportu, która koncentrowała się na wysłuchaniu publicznym ws. kobiet w transporcie i uzupełniania braków kadrowych w zawodzie kierowcy.
Pełen zapis posiedzenia:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20170410-1500-COMMITTEE-TRAN

Opracowała: Joanna Jasiewicz

Translate »