29 maja 2017 roku miało miejsce kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego. Spotkanie otworzył Minister Jerzy Szmit składając zwięzły referat z dotychczasowych prac Zespołu oraz przewidzianego porządku obrad. Następnie zostało przedstawione stanowisko grupy pracodawców dotyczące sposobu prowadzenia prac zespołu. W ich ocenie prace winny toczyć się na posiedzeniach plenarnych, a nie w podzespołach. Jedyny wyjątek pracodawcy widzą dla przewozów regularnych pasażerskich do 50 km, gdzie z uwagi na specyfikę pracy kierowców, wstępne propozycje w tym zakresie powinny zostać przygotowane przez ekspertów pracujących w specjalnie powołanym zespole.

W toku spotkania Dyrektor Bogdan Oleksiak zreferował aktualny stan prac legislacyjnych nad projektami ustaw, które są przedmiotem szczególnego zainteresowania branży transportu (ustawa o zmianie ustawy transporcie drogowym wdrażające rozporządzenie 403 oraz nowelizacja ustawy o monitorowaniu towarów). Referat nie wniósł nowych informacji na temat obu nowych rozwiązań prawnych. Ministerstwo Finansów odpowiedzialne za ustawę o monitorowaniu towarów nie zabrało głosu merytorycznego w toku dzisiejszej dyskusji, choć wyraziło wolę spotkania roboczego w przedmiocie nowelizacji ustawy o monitorowaniu towarów przed zainicjowaniem nowelizacji w ramach prac legislacyjnych.

W trakcie obrad TLP zwróciło uwagę także na konieczność przedłużenia terminu konsultacji społecznych ustawy zmieniającej ustawę o transporcie drogowym, tym bardziej, iż  nowe rozwiązania budzą istotne wątpliwości branży. TLP podkreśliło także kwestie funkcjonowania i nowelizacji ustawy o monitorowaniu towarów. Związki zawodowe przychyliły się do wniosków pracodawców.

Biorąc pod uwagę stanowisko stron społecznych, Minister Jerzy Szmit zgodził się przedłużyć termin na składanie uwag do projektu ustawy do połowy przyszłego tygodnia (7.06).

W toku spotkania zostały zaprezentowane stanowiska MRPIPS oraz MF w przedmiocie wstępnych propozycji zmiany modelu wynagradzania kierowców.

MRPIPS zawiera pozytywne stanowisko w przedmiocie zmiany modelu wynagradzania i odejścia od modelu podróży służbowej, wskazując jednocześnie na ograniczenia w zakresie definicji wynagrodzenia minimalnego. Wskazało jednocześnie na preferowany model „ozusowania”, który powinien pozostać na poziomie co najmniej równym ozusowaniu wynagrodzenia dla pracowników delegowanych. MF przedstawiło neutralne stanowisko w przedmiocie proponowanych zmian i dostrzega możliwość zwolnienia z PIT. Sygnalizuje konieczność wypracowania nowego przepisu dot. ewentualnych zwolnień podatkowych.

Barbara Surdykowska z NSZZ Solidarność podkreśla, iż propozycje związków zawodowych oznaczają stopniową zmianę modelu w tym ozusowania i składkowania, zarys drogi dochodzenia do nowego modelu. Solidarność podkreśliła także, że zbliżenie modelu ozusowania do pracowników delegowanych może wymagać zmian z uwagi na fakt, iż delegowanie jest sytuacją czasową.

TLP wyraźnie zaakcentowało, w kontekście owego dochodzenia do nowego modelu wynagradzania kierowców, realia gospodarcze w których funkcjonuje transport, obecną sytuację finansową pracodawców w transporcie i źródła kosztów w transporcie.  Wystąpienie TLP spotkało się z ripostą związków zawodowych. TLP wskazało również na konieczność unikania w pracach nad modelem wynagradzania tendencji do kopiowania wysokości wynagrodzenia z innych państw członkowskich w oderwaniu od modelu w którym ta wysokość wynagrodzenia była wypracowana tj. w wielu krajach członkowskich funkcjonuje system oparty na układach zbiorowych pracy wypracowywanych przez strony układu w oparciu o warunki gospodarcze krajowe.

MIB, w toku dyskusji, wniosło o to, by stanowisko w przedmiocie stanowiska resortów oraz koncepcji wynagrodzenia minimalnego kierowców było szczegółowo wypracowane w ramach grupy pracodawców i grupy związków zawodowych.  Dyskusje będą kontynuowane w toku kolejnych spotkań Zespołu. Kolejne spotkanie jest wstępnie planowane na 23 czerwca.

 

Opracowała:

Joanna Jasiewicz