SENAT ŁATA USTAWĘ KORONAWIRUSOWĄ

Izba Wyższa proponuje możliwość czasowego zawieszenia działalności zakładu pracy, a także rekompensaty związane z działaniem władz.

Senatorowie z komisji ustawodawczej pracowali wczoraj nad projektem nowelizacji specustawy wirusowej. Zmiany są bardzo szerolde – zmieniają nie tylko ją, ale i inne ustawy, np. prawo farmaceutyczne – i dotyczą w dużej mierze sytuacji pracodawców i ich pracowników. – Projekt zawiera cztery bloki zmian. To naprawa błędów w specusta-wie rządowej, kwestie wsparcia gospodarki, pakiet zmian związanych z ochroną zdrowia oraz kwestie precyzujące uprawnienia władzy publicznej – mówi Krzysztof Kwiatkowski, szef senackiej komisji. Projekt doprecyzowuje m.in. zasady wysyłania podwładnych na pracę zdalną (pracodawca musi uzgodnić miejsce i okres jej wykonywania). Pracodawca ma też uzyskać prawo kontrolowania stanu zdrowia pracownika czy żądać, by poddał się badaniom, jeśli podejrzewa u niego zakażenie. Wprowadzono też możliwość czasowego zawieszenia działalności w sytuacji, gdy liczba pracowników skierowanych do pracy zdalnej przekracza 20 proc. załogi (lub bez względu na tę liczbę, gdy z uwagi na specyfikę zakładu pracy znacząco utrudnia to działalność firmy). Wówczas pracodawca powinien wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W przypadku zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy w celu osobistej opieki nad dzieckiem ma przysługiwać zasiłek opiekuńczy na okres nie 14, jak obecnie zakłada ustawa, lecz 21 dni. Senatorowie chcą zwolnić przedsiębiorców z dodatkowych kosztów, które mogliby ponieść w przypadku przygotowania do realizacji zadań nałożonych na nich przez premiera. Dziś ustawa stanowi, że tylko wykony- wanie tych zadań jest finansowane z budżetu państwa, ale „prace związane z prowadzeniem przygotowań są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.

Projekt senacki przewiduje, że właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane związane z przeciwdziałaniem CO-VID-ig, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w związku z ich prowadzeniem Z kolei przedsiębiorcom, którzy poniosą szkodę wskutek działań władz publicznych przy zwalczaniu epidemii, ma przysługiwać rekompensata na podstawie wniosku złożonego do wojewody najpóźniej 60 dni od dnia ustania działań władz.

Uregulowana jest też kwestia pożyczek dla firm, których działalność ucierpi wskutek rozprzestrzeniania się koro-nawirusa. Pożyczka – udzielona przez wybrane firmy pożyczkowe – ma być udzielona przedsiębiorcy jednokrotnie do wysokości szkody, lecz nie więcej niż na sumę, jaką rząd wyznaczy w rozporządzeniu. Przewidziane są też ulgi składkowe. ZUS na wniosek firmy będzie mógł odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz rozłożyć należność na raty.

Swoje propozycje zmian złożyli przedstawiciele branży transportowej. Jedna z nich zakłada dodanie kolejnych przesłanek do czasowego zawieszenia działalności firmy. – Pierwsza mówi, że czasowe zawieszenie jest możliwe także w przypadku, gdy z uwagi na naturę świadczonej pracy pracodawca nie może powierzyć pracownikom świadczenia pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy pracodawca nie może wykonywać usług mobilnych, zwłaszcza w zakresie przewozów pasażersldch i towarowych – tłumaczy Maciej Wroński, szef związku pracodawców Transport i Logistyka.

– Zawnioskowaliśmy też o możliwość wykonywania działalności w części, np. gdy firma ogólnopolska nie może wykonywać przewozów tylko na terenie Mazowsza, a może w innych województwach – dodaje Wroński.

Źródło: DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Autor: Grzegorz Osiecki, Tomasz Żółciak
dgp@infor.pl