Współpraca i dialog Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska z przedstawicielami unijnych władz, już na stałe wpisały się w działalność naszej organizacji. Tym razem 8 lutego br. gościliśmy w Warszawie Pana Kristiana Schmidta, pełniącego funkcję dyrektora pionu C (LAND) w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej oraz Panią Ewę Ptaszyńską, zastępcę Szefa Działu ds. Polityki Transportu Drogowego.

Podczas rozmów TLP z przedstawicielami Komisji Europejskiej poruszono szereg tematów dotyczących zarówno bieżących problemów polskiej branży transportowej, jak też przyszłości europejskiego transportu drogowego w związku z unijnymi celami w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla oraz ze względu na sytuację geopolityczną w Europie i na świecie.

Dyrektor Schmidt przedstawił ze swojej strony krótką ocenę obecnej sytuacji politycznej, zwracając szczególną uwagę na aspekt współpracy Europy z USA, problem zniesienia zależności energetycznej od Rosji, problem wojny na Ukrainie oraz zagrożeń dla łańcuchów dostaw z Azji, a w szczególności z bliskiego i z dalekiego wschodu.

Odnosząc się do bieżących problemów, Dyrektor Schmidt był szczególnie zainteresowany sprawą protestów przewoźników oraz rolników, nie tylko w Polsce, ale także we Francji, czy w Niemczech. Zdaniem dyrektora, rozwiązanie problemów społecznych będących ubocznym skutkiem współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z broniącą się przed agresją Ukrainą, jest w gestii zainteresowanych państw członkowskich UE.

Z rozmowy wynikało, że Komisja Europejska raczej nie powinna stawiać przeszkód dla podejmowania przez państwa członkowskie inicjatyw polegających na pomocy (rekompensacie strat) dla przewoźników i innych grup społecznych poszkodowanych w wyniku liberalizacji przewozów dwustronnych (i handlu) z Ukrainą. Przypomnijmy w tym miejscu, że o takie działanie (wsparcie dla przewoźników, którzy utracili pracę w przewozach na kierunku wschodnim) TLP apelowała kilkukrotnie do polskich władz, w tym po raz pierwszy już kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej agresji.

Przedstawiciele DG MOVE zwrócili uwagę na silną pozycję polskiej branży TSL, w tym polskich przewoźników drogowych w kształtowaniu polskiej i unijnej gospodarki, a także na fakt, iż nasz kraj będzie odgrywać ważną rolę w procesach geopolitycznych i gospodarczych UE po zakończeniu konfliktu na Ukrainie. Wskazali także na stale rosnącą wymianę towarową pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, gdzie znaczącą rolę odgrywa Polska, której eksport do tego kraju wzrósł w 2023 roku o 25% i osiągnął wartość około 10 mld euro.

W ramach wymiany informacji przedstawiciele Komisji przedstawili również aktualny stan oraz harmonogram prac nad zmianą dyrektywy o transporcie kombinowanym, istotnej z punktu widzenia zarówno przedsiębiorców, jak i unijnych celów w zakresie redukcji CO2- Wyjaśnili także zgłaszane przez TLP wątpliwości związane z proponowanymi nowymi przepisami. Podczas dalszej dyskusji o podkreślono znaczenie rozbudowanych, nowoczesnych terminali, pozwalających na przeładunki towarów z różnych gałęzi transportu, z uwzględnieniem specyfiki każdej z tych gałęzi, np. w odniesieniu do środków transportu i dostępnej infrastruktury.

Należy się jednak liczyć z tym, że ze względu na wymagania zleceniodawców oraz istniejące bariery, jeszcze przez bardzo wiele lat transport kolejowy nie zastąpi realizowanych na długich dystansach międzynarodowych przewozów drogowych. Niemniej może i powinien stopniowo zwiększać swoje znaczenie w europejskim systemie transportowym. TLP wskazało na coraz większe zainteresowanie zrzeszonych w naszej organizacji przewoźników drogowych przerzuceniem części zleceń na tory i podejmowanymi przez nich inwestycjami w infrastrukturę związaną przewozami kombinowanymi (terminalami kolejowymi).

W trakcie rozmowy przedstawiciele TLP zwrócili także uwagę na pilną potrzebę wprowadzenia przez Komisję Europejską przepisów wykonawczych i delegowanych do rozporządzenia unijnego dotyczącego elektronicznych informacji w transporcie drogowym. Od tych działań oraz wskazanych w tych przepisach warunków i wymagań, zależy wprowadzenie oczekiwanych przez zdecydowaną większość podmiotów z branży TSL, elektronicznych dokumentów przewozowych tzw. e-CMR.

Zdaniem TLP, wdrożenie e-CMR pozwoliłoby na znaczącą redukcję kosztów administracyjnych zarówno po stronie przewoźników, spedytorów, firm logistycznych, jak i po stronie zleceniodawców usług transportowych. Powszechne stosowanie e-CMR zmniejszyłoby zatory płatnicze wynikające m.in. ze zbyt długiego czasu obiegu tradycyjnej dokumentacji związanej z przewozem. Niestety z uzyskanych podczas spotkania informacji wynika, że terminy wdrożenia europejskiego systemu ulegną przesunięciu o co najmniej dwa lata.

Wśród tematów rozmowy nie zabrakło kwestii nieuczciwej konkurencji (zarówno tej wewnątrzunijnej, jak tej i ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej) wynikającej – zdaniem przedstawicieli TLP – z mało efektywnej egzekucji warunków i zasad wykonywania transportu drogowego przez służby kontrolne państw członkowskich Unii Europejskiej.

W kontekście nieuczciwej konkurencji przedstawiciele Komisji Europejskiej wskazali na głośne w całej Europie strajki nieunijnych kierowców zatrudnionych w grupie polskich spółek mających siedzibę w Województwie Małopolskim, które miały miejsce na niemieckich parkingach. Odnosząc się do tej sprawy TLP wskazało na swoje wspólne ze związkami zawodowymi kierowców stanowisko, w którym negatywnie oceniamy wszelkie naruszenia praw pracowniczych.

Podczas spotkania poruszono także szereg innych istotnych dla branży tematów, aczkolwiek ograniczony czas spotkania związany z terminem powrotu naszych gości do Brukseli, nie pozwolił na wyczerpanie całej przewidzianej na tej dzień agendy.

TLP bardzo pozytywnie ocenia dialog z przedstawicielami kierownictwa DG MOVE, głęboko wierząc, że dzięki niemu, odpowiedzialne za politykę transportową unijne władze będą mogły spojrzeć na problemy i potrzeby branży transportowej z szerszej perspektywy, uwzględniającej także punkt widzenia polskich przedsiębiorców zrzeszonych w naszej organizacji.