Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 roku

 

 

LIST OTWARTY

W PRZEDMIOCIE RAŻĄCEGO NARUSZANIA ZASAD DIALOGU SPOŁECZNEGO

ORAZ

NAGMINNEGO NARUSZANIA DOBREGO IMIENIA PRACODAWCÓW W SEKTORZE TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO PRZEZ UTOŻSAMIANIE ICH DZIAŁANOŚCI Z NIEWOLNICTWEM I WYZYSKIEM

Działając w imieniu związku pracodawców „Transport i Logistyka Polska” z siedzibą w Warszawie („TLP”), w ślad za Deklaracją Warszawską ETF z 5 kwietnia 2017 roku oraz akcjami społecznymi organizowanymi przez Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF) dotyczącymi „współczesnego niewolnictwa” w transporcie międzynarodowym wskazujemy, co następuje.

Wszyscy jesteśmy zgodni, iż na wspólnym rynku UE nie ma przestrzeni dla nieuczciwej konkurencji, której ofiarami, na równi z pracownikami, są uczciwi i transparentni pracodawcy.

Doświadczenia ostatniego roku pokazują, że pracodawcy polscy wraz z polskimi związkami zawodowymi podejmują realny dialog, by identyfikować patologie rynkowe i w ramach dialogu, wypracowywać rozwiązania, które przyczynią się do ich eliminacji. Przed nami dodatkowo trud wypracowania efektywnych, krajowych rozwiązań płacowych dla pracowników sektora transportu międzynarodowego.

Mimo pełnej otwartości, a nie tylko deklarowanej, na wszelkie inicjatywy budujące i wzmacniające dialog partnerów społecznych na poziomie kraju i Unii Europejskiej, to my, pracodawcy podejmujący dialog, płacimy cenę tych nieuczciwych i to podwójnie.

To również pod adresem pracodawców kierowane są obraźliwe słowa o stosowaniu niewolnictwa i wyzysku.

Niewolnictwo, zgodnie z konwencją w sprawie niewolnictwa z 25 września 1926 roku, jest stanem czy położeniem jednostki względem, której stosowane jest postępowanie w całości lub w części wynikające z prawa własności. Pracownik nie jest rzeczą, a praca nie jest towarem.

Niewolnictwo jest zbrodnią przeciwko ludzkości, ściganą przez Międzynarodowe Trybunały, na równi z zabójstwem, deportacją ludności, uwięzieniem lub innym dotkliwym pozbawieniem wolności fizycznej z naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowego, torturami, czy też zbrodnią apartheidu.

Wyzysk, eksploatacja, to nacechowane złą wolą wykorzystanie przymusowego położenia, niedołęstwa lub niedoświadczenie drugiej strony celem uzyskania dla siebie rażąco wygórowanego świadczenia.

Praca w transporcie międzynarodowym, to nie jest też praca przymusowa rozumiana, w myśl  konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej z 28 czerwca 1930 roku, jako  praca lub usługi wymagane od jakiejś osoby pod groźną jakiejkolwiek kary o do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie (art. 2 ust 1).

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stosowanego wobec pracodawców języka przemocy i świadomego upokarzania w oczach opinii publicznej oraz wszelkich kompetentnych legislacyjnie instytucji na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania języka przemocy do świadomego budowania sztucznych barier między pracodawcami i pracownikami, które nie przyczyniają się w najmniejszym stopniu do wzmacniania dialogu społecznego między pracownikami a pracodawcami.

Pracownicy i pracodawcy chcą prowadzić dialog i bezpośrednio rozmawiać o rozwiązaniach dla istniejących problemów.

Język przemocy służy wyłącznie usprawiedliwianiu zmiennej efektywności działań organizacji europejskich pracowników i antagonizowaniu środowiska pracowników i pracodawców, które w sposób efektywny podejmują dialog.

Wzywamy tym samym inne organizacje pracodawców i przedsiębiorców do przyłączenia się do listu otwartego oraz podjęcia niezwłocznych, wspólnych działań przeciwko stosowanie wobec pracodawców języka skrajnie obraźliwego, który uniemożliwia nam prowadzenie dialogu w oparciu o szacunek i wzajemne zrozumienie swoich racji.

                                                                                                                                      (-) Maciej Wroński, Prezes TLP