8 kwietnia br. przedstawiciele TLP spotkali się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa z nowym kierownictwem Departamentu Dróg Publicznych: dyrektorem Jarosławem Waszkiewiczem oraz zastępcami dyrektora: Agnieszką Krupą i Beatą Leszczyńską. 

W trakcie spotkania omówiono kwestie ograniczeń nacisku na oś pojazdów obowiązujących na polskich drogach, planowanego rozszerzenia sieci Viatoll oraz możliwości przeprowadzenia pilotażowego programu dla zespołów pojazdów o długości 25,25 m.

Dyrektor Waszkiewicz przedstawił informację o trwających pracach przygotowawczych do zmiany przepisów, w celu umożliwienia prawidłowej implementacji dyrektywy 96/53/WE. Wyraził on nadzieję, że zmiany w polskim prawie oznaczać będą wywiązanie się przez Polskę ze zobowiązań w tym zakresie, a tym samym pozwolą zakończyć prowadzone przez Komisję Europejską postępowanie w tej sprawie.

Odnosząc się do kwestii rozszerzenie sieci Viatoll, Jarosław Waszkiewicz wskazał, iż najprawdopodobniej od października 2016 r. do sieci Viatoll zostanie włączonych 148 km dróg (fragmenty autostrad i dróg ekspresowych). Szersze objęcie sieci drogowej (w tym fragmentów dróg krajowych alternatywnych w stosunku do autostrad, na których występuje wzmożony ruch pojazdów wg. generalnego pomiaru ruchu 2015), jest planowane przy okazji nowego kontraktu na pobór opłat (aktualny kontrakt wygasa 1. listopada 2018 r.). Dobrą dla branży informacją jest fakt, iż Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zastanawia się nad planowanym rozszerzeniem kategorii stawek opłat o pojazdy kat. EURO 6.

W trakcie dyskusji przedstawiciele TLP podkreślili znaczenie wcześniejszego informowania o planowanych rozszerzeniach systemu Viatoll o nowe odcinki dróg. Jest to istotne z punktu widzenia zawieranych przez przedsiębiorców kontraktów na przewozy drogowe, gdyż każdy wzrost kosztów trzeba uwzględnić w przedstawianych ofertach na usługi przewozowe. Dyrektor Waszkiewicz poinformował, że możliwe jest wskazanie odcinków dróg planowanych do rozszerzenia w danym roku, jednak bez konkretnej daty miesięcznej. Kolejne takie rozszerzenia dróg będą następowały sukcesywnie, w najbliższych możliwych terminach po oddaniu nowych odcinków dróg.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele TLP przedstawili koncepcję projektu badawczego dotyczącego dopuszczenia do ruchu zespołów pojazdów o długości 25,25 m. Propozycja spotkała się z życzliwym zainteresowaniem.