18 listopada TLP uczestniczyła w konferencji NSZZ Solidarność „Znaczenie dumpingu socjalnego w sektorze transportu drogowego w Europie a sytuacja polskich pracowników”. Gośćmi konferencji byli także główni przedstawiciele Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) – Roberto Parillo (szef sekcji transportu drogowego) oraz Cristina Tilling (sekretarz polityczny ETF ds. transportu drogowego), członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, oraz przedstawiciel Konfederacji Lewiatan oraz urzędnicy z Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy.

fullsizerender-1

Pomimo kontrowersyjnych z punktu widzenia pracodawców tez zawartych w wystąpieniach przedstawicieli ETF oraz Tadeusza Kucharskiego Przewodniczącego Sekcji Krajowej Transportu Drogowego NSZZ Solidarność, przyniosły one także nową jakość. Związkowcy jednoznacznie stwierdzili, iż praca pracownika w transporcie międzynarodowym nie jest delegowaniem i wymaga odrębnej regulacji prawnej. Pomimo to, przedstawiciele kierowców nie chcą aby pracownicy mobilni byli całkowicie wyłączeni z proponowanej rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych.

ETF zaakcentowało, że prócz wzmocnienia kontroli należy korzystać z dotychczasowego dorobku prawnego celem regulacji statusu kierowców tj. rozporządzenia Rzym I. ETF wskazał na fakt, iż niektóre państwa członkowskie, jak Belgia, wprowadzają do swoich porządków prawnych zasady wynikające z rozporządzenia Rzym I i definiują konkretne kryteria krajowe pozwalające na ocenę prawa właściwego dla umowy o pracę każdego pracownika wykonującego pracę w Belgii, niezależenie od prawa wskazanego w umowie o pracę. Tego typu rozwiązania prawne będą miały kluczowe znaczenie dla branży transportu, gdyż będą w sposób bezpośredni ingerowały w relację pracownik-pracodawca w Polsce.

Związki zawodowe oczekują nadto, iż poszczególne państwa członkowskie wprowadzą stosowne przepisy czy też podejmą efektywne działania zmierzające do eliminacji spółek-skrzynek pocztowych. Wspomniano, iż ETF już 15 września 2016 roku przedstawił swoje propozycje co do inicjatyw drogowych. Omawiając kwestie dumpingu socjalnego, przedstawiciele ETF wskazali, iż w opinii ETF dumpingiem socjalnym jest już zakładanie oddziałów przez pracodawców zagranicznych w Polsce. Stwierdzenie to stało się przedmiotem ostrej polemiki ze strony przedstawicieli pracodawców, szczególnie iż coraz więcej polskich spółek transportowych zakłada swoje oddziały w innych krajach.

Przedstawiciele TLP odnosząc się z kolei do postulatów związkowych oraz inicjatyw unijnych wskazali, iż służą one głównie ochronie zachodnich rynków pracy oraz zachodniego rynku usług. Administracyjne restrykcje i obowiązki są bardzo poważną barierą w szczególności dla małych rodzinnych firm. Dlatego w ocenie TLP walka o równą płacę dla kierowców z Europy Środkowej oznacza de facto walkę o miejsca pracy w zachodniej Europie, kosztem państw tzw. nowej Unii. Wskazaliśmy także na fakt, iż równa płaca w tym samym miejscu oznacza nierówność płac w tym samym przedsiębiorstwie za taką samą pracę świadczoną w różnych miejscach.

Tadeusz Kucharski z KSTD NSZZ Solidarność zarysował najważniejsze obszary prawne i praktyczne, które wymagają pilnej interwencji ustawodawczej. Wskazał także na płaszczyzny obecnej współpracy ze środowiskiem pracodawców (np. szkolenia kierowców, dostęp do zawodu), które mogą służyć jako przykład dobrych praktyk w dialogu branżowym.

Z kolei przedstawiciele strony rządowej wyraźnie zaakcentowali, iż wsłuchują się w postulaty partnerów społecznych – związków zawodowych i pracodawców w transporcie. Wskazano na wolę wspólnego, trójstronnego dialogu o problemach transportu na poziomie krajowym i europejskim już w grudniu tego roku.

Opracowała: Joanna Jasiewicz