24 listopada 2017 r. w Engen w Niemczech odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” i Polskiej Unii Transportu z Holgerem Lemmer nadkomisarzem Policji w Niemczech oraz dr Ulrichem Lohmann członkiem Zarządu firmy Allsafe. Tematem spotkania były uzgodnienia dotyczące nawiązanej współpracy w obszarze bezpieczeństwa w transporcie drogowym, w szczególności dotyczącej zagadnień związanych z mocowaniem ładunku.

W części państw członkowskich UE, takich jak np. Niemcy, już dziś na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują szczegółowe krajowe wymagania związane z mocowaniem ładunków. W innych państwach członkowskich UE, w tym w Polsce, problematyka mocowania ładunku podlega dopiero wdrożeniu na mocy przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE. Niezależnie od obecnie obowiązującego stanu prawnego i trwających prac legislacyjnych, już niedługo zgodnie z powołaną dyrektywą 2014/47/UE od 20 maja 2018 r. we wszystkich państwach Unii krajowe systemy mocowania ładunków powinny być zgodne z wymaganiami unijnych przepisów.

W związku z powyższym służby kontrolne zrzeszone w Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego (TISPOL, European Traffic Police Network) i organizacji Europejska Kontrola Drogowa (ECR, Euro Controle Route) podjęły wspólne działania odnośnie wypracowania jednolitej procedury kontroli w zakresie mocowania ładunku poprzez m.in. opracowania listy kontrolnej, którą służby kontrolne zrzeszone w ww. organizacjach w pierwszym kwartale 2018 roku będą wykorzystywać podczas kontroli drogowych.

Współtwórcą wspomnianej listy kontrolnej jest, obecny na spotkaniu p. Lemmer, który przedstawił planowane działania, jakie w tym zakresie zostaną podjęte. Jest on odpowiedzialny za przeszkolenie niemieckich służb kontrolnych w zakresie stosowania wspomnianej listy kontrolnej podczas kontroli drogowych.

Podjęte na spotkaniu ustalenia pozwolą nam pomóc w łatwym dostosowaniu się firm będących członkami naszych organizacji do nowych wymagań, a także wcześniejszym jeszcze przed ich wejściem w życie także zapoznaniu się z nową metodologią kontrolną mocowania ładunku stosowaną przez służby kontrolne poszczególnych państw zrzeszonych w organizacjach TISPOL i ECR.

Opracowała Katarzyna Piechowska-Strumik