19 czerwca br. Komisarz Violeta Bulc na posiedzeniu Komitetu ds Transportu raz jeszcze przedstawiła szczegółowe założenia Pakietu Mobilności, który został zaprezentowany przez Komisję 31 maja 2017 roku.

W swym wystąpieniu Komisarz Bulc wskazała, iż obecna sytuacja rynkowa nie jest dopuszczalna. Istnieje znaczący problem nieprawidłowego stosowania prawa i dorobku orzeczniczego europejskiego, co musi być zahamowane przez Komisję. Nadto, zmiany wymagają kwestie socjalne w transporcie oraz należy podjąć istotne działania celem zwalczania spółek-skrzynek pocztowych. Obecne reguły w zakresie kabotażu są niedostateczne jasne i stąd pojawiają się znaczące problemy z kontrolą prawidłowości stosowania tych przepisów. Zmiany kabotażu nie mają jednak stanowić liberalizacji ani zamykania rynków – taki cel przyświecał Komisji. W zakresie delegowania pracowników w transporcie, Komisja zawsze stała na stanowisku o objęciu kierowców przepisami o delegowaniu ale wymaga to odpowiedniego dostosowania przepisów o delegowaniu do specyfiki transportu. Tu Komisja chce skoncentrować się na inteligentnych tachografach, uproszczeniu i ujednoliceniu formalności, zniesieniu części obowiązków pracodawców. Komisja chce znieść proceder nomadycznych kierowców stąd chce wprowadzenia powrotów do domy przynajmniej raz na trzy tygodnie, jak i poszerzenia sytuacji odbioru odpoczynku poza kabiną. Komisarz Bulc nakreśliła także założenia Pakietu w zakresie opłat drogowych jak i innowacyjności (e-dokument, inteligentne tachografy).

W toku sesji pytań do Komisarz, europosłowie zwracali uwagę na następujące kwestie: terminu prac Komisji, kabotażu, płacy minimalnej w pierwszym dniu, gwarancji przestrzegania przepisów w ramach kabotażu jeśli nie ma wzmocnienia kontroli w państwach członkowskich, pojazdów do 3,5 tony. P.Telicka (ALDE) wskazał takze, że wątpi czy uda się znaleźć równowagę w Pakiecie zwłaszcza w przedmiocie zwalczania protekcjonizmu.

W debacie aktywnie uczestniczyli europosłowie: W.dan de Camp, R.Zile, P.Telicka, M.Kyllonen. M.Cramer. P.Lundgren, C.Tapardel. A.Deli, F van Dalen, E. Łukacijewska, E.de Monte, C. Schmidt. K. Graswander-Hainz, G.Bach, J.Nillson. Europoseł łukacijewska bardzo słusznie zwróciła uwagę na brak ekwiwalencji w systemach płacowych państw członkowskich co wpłynie na jakość wykonywania przepisów o delegowaniu.

W odpowiedzi na pytania europosłów Komisarz Bulc wskazała m.in.:

 • Komisja chciałaby zakończyć wszelkie prace nad Pakietem Mobilności do lipca 2019 roku. Komisarz wskazała, iż Rada UE zaplanowała już 24 posiedzenia w sprawie Pakietu Mobilności i pierwszy projekt (po ocenie Komisji) chciałaby zaprezentować już w listopadzie 2017 roku, tak też termin 2019 jest możliwy;
 • w zakresie kabotażu liczba dni jest bardziej możliwa do kontroli niż liczba operacji;
 • delegowanie i płaca minimalna jest od pierwszej minuty operacji kabotażowej. Komisja zwraca uwagę, ze ciężarówki moją mieć inteligentne tachografy, będą też zachęty do montażu tachografów inteligentne także w innych pojazdach;
 • w ramach kabotażu sama operacja jest niekontrolowalna i stąd KE postanowiła zmienić logikę kontroli tj. weryfikować dni kabotażowe. KE wskazuje, iż oczekuje zwiększenia wymiany danych między państwami członkowskimi;
 • w zakresie zapytań dot pojazdów do 3,5 tony – postanowiono dodać miejsce prowadzenia działalności jako obowiązek;
 • w zakresie głównego miejsca działalności firmy – ta propozycja dotyczy tylko sektora transportu drogowego;
 • w kwestii definicji domu –  ciężarówka może przebywać poza krajem/domem bez ograniczeń, lecz domem kierowcy to miejsce gdzie jest zarejestrowany jest kierowca jako osoba fizyczna, tu Komisarz skonsultuje tę kwestię wewnętrznie;
 • w zakresie w jakim Pakiet ma wzmacniać wspólny rynek – to obszary jak digitalizacja, dekarbonizacja, zasada użytkownik płaci, likwidacja firm-skrzynek pocztowych. Celem pakietu było jednak utworzenie przejrzystego rynku a nie jego liberalizacja;
 • w zakresie poprawy systemu transportu multimodalnego – KE potrzebuje więcej informacji z krajowych baz danych i to poprawi współpracę między państwami członkowskimi. Pakiet ma skłaniać do lepszej wymiany informacji i bardziej sprawiedliwego systemu.

Dodatkowo europosłowie zwrócili się z pytaniami w następujących obszarach:

 • tygodniowego czasu odpoczynku i zawieszenia lokalnych regulacji do czasu uchwalenia Pakietu,
 • wpływu Pakietu na zainicjowane postępowania w przedmiocie płac minimalnych,
 • dostępności miejsc parkingowych i infrastruktury w UE dla kierowców,
 • wprowadzenia zakazu kabotażu,
 • przewozu materiałów niebezpiecznych, psujących się wobec braku infrastruktury,
 • braku ekwiwalencji systemów wynagrodzeń w państwach członkowskich,
 • uniformizacji formularzy zgłoszeniowych,
 • transportów przygranicznych,
 • braku konsultacji ze związkami zawodowymi zmian w czasie pracy/odpoczynku,
 • odpowiedzialności państwa za brak kontroli,
 • finansowania infrastruktury socjalnej

W odpowiedzi zbiorczej i wybiórczej na ww pytania Komisarz Bulc wskazała, iż to państwa członkowskie mają zagwarantować bezpieczne miejsca dla kierowców. Państwa mogą ubiegać się o współfinansowanie i łączyć różne instrumenty finansowe. Komisja chciałaby zebrać informacje gdzie można zrobić więcej w obszarze bezpieczeństwa i infrastruktury. W zakresie ucyfrowienia i opłat drogowych – to leży w gestii państwa członkowskich. System uzależniony od przejechanych kilometrów zapewni większą stabilność dla inwestorów. Komisarz wskazała na potrzebę bardziej europejskich niż lokalnych rozwiązań (np. w zakresie dygitalizacji) z uwagi na usprawnienie wspólnego rynku. Komisja chce zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przewoźników nawet o 60% – kontrole nie będą wymagały dokumentów, a będzie udostępniona baza danych.

Część posiedzenia z Komisarz Bulc odbyła się za drzwiami zamkniętymi.

Link do debaty: http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/stream/170619-1500-committee-tran

Opracowała:

Joanna Jasiewicz