19 czerwca br w Warszawie odbyła się debata partnerów społecznych z europosłem sprawozdawcą Guillaume Balas w sprawie rozpoczętych prac nad rewizją przepisów europejskich o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie 883/2004 wraz z rozporządzeniem wykonawczym). Temat ważny dla branży transportu nie tylko z uwagi na kwestie związane z delegowaniem i ubezpieczeniem kierowców, ale także proponowanymi zmianami w procedurze weryfikacji zaświadczeń A1, które mogą znacząco ograniczyć możliwość świadczenia usług np. we Francji (tu zaświadczenie A1 kierowcy jest obowiązkowe).

Europoseł sprawozdawca zarysował zakres proponowanych zmian i wskazał, iż skłania się ku znaczącej informatyzacji w zakresie zabezpieczenia społecznego, utworzeniu karty zabezpieczenia społecznego pracownika mobilnego a nawet europejskiej inspekcji pracy.

Wśród przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych, w debacie zabrało głos także TLP omawiając zwięźle wybrane aspekty związane proponowanymi przez KE zmianami, w szczególności w zakresie weryfikacji zaświadczeń A1 w transporcie międzynarodowym czy też okresu karencji (3 miesięcznej) przed możliwością oddelegowania.

Minister Marcin Zieleniecki (MRPIPS) zaprezentował stanowisko polskie zarówno w przedmiocie proponowanych przez Komisję Europejską zmian z systemie koordynacji zabezpieczenia społecznego jak i rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników.

Uczestnikami konferencji byli także inni europosłowie z Komisji ds Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego, jak niezwykle aktywne w przedmiocie delegowania europoseł Danuta Jazłowiecka i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Europoseł Guillaume Balas jest znany z intensywnych prac w Parlamencie Europejskim w zakresie zwalczania tzw. dumpingu socjalnego także w sektorze transportu międzynarodowego. Jego inicjatywą był m.in. raport z września 2016 roku „Dumping socjalny w UE”.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz