22 czerwca br. w Parlament Europejski zajmować się będzie sposobem wdrożenia systemu handlu emisjami (ETS) w transporcie drogowym. Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska stoi na stanowisku, że w tej sprawie nie może zabraknąć głosu samej branży transportu drogowego. Dlatego też skierowaliśmy nasze stanowisko do wszystkich posłów Parlamentu Europejskiego, którzy jutro decydować będą o kształcie tego systemu.

Niepokoi nas brak technologii, która mogłaby stanowić alternatywne do napędu spalinowego zeroemisyjne źródło zasilania pojazdów używanych w przewozach na dłuższe odległości. Bez postępu technologicznego opłaty związane z systemem ETS stanowić będą jedynie nowy dotkliwy podatek, a nie mechanizm regulacyjny zachęcający do przejścia na alternatywne przyjazne dla klimatu rozwiązania.

Duże obawy budzi w nas propozycja wyłączenia z systemu ETS samochodów osobowych używanych do użytku indywidualnego. Nie mamy nic przeciwko zwolnieniom z opłat dla kogokolwiek, niemniej musimy patrzeć szerzej. Wyłączenie indywidualnego transportu i jednoczesne wdrożenie opłat dla zbiorowej komunikacji samochodowej wykonywanej autobusami i pojazdami o liczbie miejsc od 7 do 9, oznacza niekonkurencyjność transportu publicznego. a na to nie ma naszej zgody.

Dlatego też TLP wystąpiła do wszystkich europarlamentarzystów z apelem o:

  • stopniowe wprowadzanie systemu ETS tak, aby dostosować go do dostępności technologii i infrastruktury do pobierania opłat, uniknąć mnożenia podatków i opłat za emisje CO2,
  • wprowadzenie rozwiązań zapewniających, że przychody uzyskane z systemu byłyby reinwestowane w rozwój i rozpowszechnianie niezbędnych technologii napędów alternatywnych i infrastruktury dla sektora,
  • objęcie zwolnieniem z systemu ETS – w przypadku podjęcia decyzji o wyłączeniach – także zbiorowej komunikacji pasażerskiej wykonywanej autobusami i pojazdami o liczbie miejsc od 7 do 9.

Gdyby te postulaty nie mogły być spełnione, nalegamy na odrzucenie sprawozdania i wezwanie do otwartej dyskusji na temat najlepszych sposobów osiągnięcia wyznaczonych celów.