17 czerwca br. przedstawiciele TLP spotkali się w Brukseli z największą organizacją belgijskich przewoźników UPTR oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia jak i ds. Transportu. Głównym tematem wizyty był Pakiet Mobilności, przepisy o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych czy pierwsze plany co do funkcjonowania Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

– Komisja Europejska planuje podjąć jak najszybciej dalsze prace nad tzw. Pakietem Mobilności by je zakończyć z początkiem 2020 roku. W ocenie przedstawicieli Komisji Europejskiej są małe szanse na znaczące zmiany w samym Pakiecie, ale TLP może raz jeszcze dokonać podsumowania dotychczasowych kompromisów i podjąć starania o zmiany obecnego brzmienia propozycji.

– podczas rozmów przedstawiciele TLP wskazali na dotychczasowe zastrzeżenia TLP do zaproponowanych kompromisowych tekstów, podkreślając także ryzyka związane z próbami politycznego zastosowania przepisów europejskiego rozporządzenia Rzym I.

– Komisja Europejska czeka na ukonstytuowanie się nowej Komisji ds. Transportu w Parlamencie Europejskim (do 2 lipca 2019) jak i wyłonienie kandydatów na przewodniczącego całej Komisji Europejskiej (kandydaci w II połowie sierpnia 2019). Na chwilę obecną nie padają żadne konkretne  nazwiska kandydatów.

– Komisja Europejska – sekcja odpowiedzialna za kwestie socjalne – także wskazuje na wolę niezwłocznego powrotu do prac nad europejskimi przepisami o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. Tytułem przypomnienia, propozycje formułowane w toku prac legislacyjnych skłaniały się do oceny istnienia siedziby pracodawcy przez pryzmat ilości usług i pracy wykonywanej przez pracowników. W ocenie Komisji Europejskiej przepisy w tym zakresie przybiorą zapewne bardziej pro-pracodawcze brzmienie. Komisja przewiduje także wypracowanie wyjątków od konieczności posiadania zaświadczeń A1, co jednak wymaga dalszych prac ustawodawczych. Komisja Europejska zwraca uwagę, że prace nad ostateczną wersją przepisów mogłyby zakończyć się do końca 2019 roku. Część przepisów weszłaby w życie od razu, a niektóre wymagałyby dłuższego, nawet 2-letniego okresu na wdrożenie.

– Komisja Europejska pracuje także nad raportem podsumowującym obecne funkcjonowanie przepisów o delegowaniu pracowników (po tzw. dyrektywie wdrożeniowej). Dokument ten będzie stanowił niewiążące rekomendacje dla państw członkowskich, w szczególności w zakresie zjawisk, które Komisja postrzega jako negatywne. Jednym z tych zjawisk jest nieproporcjonalność kar za naruszenia.

– szczególnym przedmiotem zainteresowania TLP były też prace nad Europejskim Urzędem ds. Zatrudnienia. Urząd formalnie zacznie funkcjonować od października 2019 roku, lecz dopiero w 2020 roku można liczyć się z podejmowaniem jakiejkolwiek działalności czy to informacyjnej czy kontrolnej. Na pytania TLP dotyczące tego w jaki sposób pracodawca kontrolowany w Polsce czy za granicą będzie mógł zweryfikować jaki wpływ na jego sytuację prawną opisaną w zaleceniach pokontrolnych będzie mieć Urząd, wskazano, iż sposób prowadzenia kontroli w danym kraju oraz praktyczne aspekty wsparcia udzielane przez Urząd będą regulowane w tzw. porozumieniach o prowadzeniu kontroli. Porozumienia te będą zawierały państwa członkowskie między sobą. Czekamy na pierwsze projekty takich porozumień.

– spotkanie z organizacją belgijskich przewoźników przyniosło wolę dalszej współpracy, także z przedstawicielami Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu, którego współzałożycielem jest TLP. Belgijskie organizacje pracodawców, choć nie posiadają zbieżnego stanowiska z TLP ani członkami Sojuszu także dostrzegają konieczność wstrzymania czasowego prac nad Pakietem Mobilności. W ich ocenie Pakiet zawiera propozycje rozwiązań, które nie są kompromisem a niską jakością regulacji. Takie kompromisy przyniosą pogłębienie chaosu prawnego a nie jakiekolwiek uporządkowanie sytuacji prawnej branży. Organizacje dostrzegają wiele protekcjonistycznych zachowań rynkowych jak i dążenie do zamykania rynku europejskiego, co jest działaniem zaprzeczającym istocie Unii Europejskiej. Kolejne spotkanie ma się odbyć w Warszawie jeszcze w wakacje tego roku.

Oprcaowali:

Joanna Jasiewicz
Adwokat/Pełnomocnik Zarządu TLP

 

Artur Kalisiak
Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP