Podział UE staje się faktem – 9 państw zaczyna prowadzić własną politykę transportową

Podział UE staje się faktem – 9 państw zaczyna prowadzić własną politykę transportową

31 stycznia 2017 roku Ministrowie Transportu Francji, Austrii, Belgii, Danii, Niemiec, Włoch Luksemburga, Norwegii i Szwecji podpisali wspólną deklarację „Alliance du routier” dotyczącą planu wspólnych działań na rzecz wspólnego rynku transportu drogowego, który w lepszy sposób gwarantuje prawa socjalne oraz bardziej efektywne kontrole.

W deklaracji czytamy, iż przyszłość UE nie opiera się jedynie na rynku jednolitym ale także na poszanowaniu praw fundamentalnych w tym praw socjalnych. Jest to o tyle istotne,o ile w wielu krajach Europie rośnie wątpliwość co do konstrukcji Unii Europejskiej.

Kraje podpisujące deklarację chcą szybciej podążać drogą Europy zintegrowanej, w której transport drogowy towarów jest wykonywany w strefie ekonomicznej, gdzie konkurencja ekonomiczna jest zrównoważona i zdrowa pomiędzy graczami rynkowymi i gdzie prawa socjalne są lepiej gwarantowane.

Zawarta deklaracja, według państw ja zawierających, pozwala na:

  1. konwergencję niektórych norm stosowania przepisów europejskich, w tym socjalnych, by ułatwić ich stosownie;
  2. pogłębianie praktyki kontrolnej na bazie wymiany wzajemnych doświadczeń i wzmocnienie kontroli, by zwalczanie oszustw w sferze socjalnej , bezpieczeństwa i praktyk abuzywnych było bardziej efektywne;
  3. zdefiniowanie wspólnych stanowisk dotyczących przyszłości europejskiej polityki transportowej w zakresie transportu drogowego zmierzających do:
  • zwalczania dumpingu socjalnego i promowania uczciwej konkurencji

Wszelkie dyskusje dotyczące pogłębiania liberalizacji rynku transportowego, w tym w szczególności w zakresie kabotaży, nie mogą zostać podjęte bez harmonizacji ustawodawstwa socjalnego.Działania ustawodawcze dotyczące czasu jazdy i odpoczynku winny gwarantować wysoki poziom ochrony i nie mogą być osłabione. Należy promować bardziej efektywne mechanizmy koordynacji i przeprowadzania kontroli, by weryfikować w praktyce poprawność stosowania reguł mających zastosowanie do transportu.

  • brania pod uwagę bezpieczeństwa drogowego jako priorytetu europejskiej polityki transportowej

Należy wzmocnić bezpieczeństwo pojazdów w ramach transportu drogowego pojazdów i promować poszanowanie i zrozumienie reguł pomiędzy kierowcami pojazdów cięższych i lekkich.

Państwa podpisujące wspólną deklaracje przyjęły następujące działania:

Działanie nr 1
Wprowadzenie w życie rozwiązań gwarantujących prawo kierowców do równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym poprzez m.in sankcjonowanie spędzania weekendów w pojeździe czy też przyjęcie, na poziomie europejskim, nowych praktyk zmierzających do ułatwiania kierowcom powrotów weekendowych do domu.

Działanie nr 2
Wzmocnienie norm dotyczących pojazdów o tonażu poniżej 3,5 tony w międzynarodowym transporcie towarów

Działanie nr 3
Szerszy zakres stosowanie e-listów przewozowych (eCMR) celem zwiększenia efektywności kontroli

Działanie nr 4
Wymiana informacji między instytucjami kontrolnymi (z zachowaniem poszanowania ochrony danych osobowych)

Działanie nr 5
Wspólna wymiana informacji o innowacyjnych inicjatywach pozwalających oszacować zjawisko kabotażu jak i systemach kontroli gwarantujących transport wysokiej jakości

Działanie nr 6
Wymiana informacji/nowości dotyczących praktycznych aspektów krajowych kontroli w walce przeciw oszustwom (wzmacnianie wspólnych platform przeciw nielegalnej pracy)

Działanie nr 7
Wymiana informacji transgranicznych dotyczących stosowania norm (prawnych) w transporcie międzynarodowym celem zwalczania oszustw do. spółek-skrzynek pocztowych.

Działanie nr 8
Wspólna obrona w ramach Międzynarodowego Forum Transportu na rzecz ciągłości rozwoju rynku

Link do deklaracji: http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Memorandum_-_Alliance_du_routier_FR.pdf

Opracowała Joanna Jasiewicz

Translate »