Od 17 maja br. uległo zmianie francuskie zarządzenie z 20 lipca 1998 r. w sprawie harmonogramu usług oraz indywidualnej książeczki kontrolnej w transporcie drogowym towarów. Zgodnie z jego brzmieniem pracodawca zatrudniający kierowców wykonujących usługi w zakresie transportu drogowego towarów lub przeprowadzek, którzy nie podlegają rozporządzeniom WE nr 561/2006 oraz (UE) nr 165/2014, otwiera indywidualny rejestr godzin realizacji usług oraz ustanawia indywidualne książeczki kontrolne przewidziane dekretem z dnia 26 stycznia 1983 r.

Rejestr musi zawierać imię i nazwisko każdego pracownika, jak również numer książeczki oraz zrealizowanego harmonogramu. Rejestr jest podpisywany przed uruchomieniem przez inspektora pracy w sektorze transportu, odpowiedzialnego za kontrolę przedsiębiorstwa.

Harmonogram usługi musi być zgodny z wzorem.

HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUG NR ([*)

1. Imię i nazwisko dyrektora przedsiębiorstwa (lub nazwa przedsiębiorstwa):

2. Adres:

3. Adres zakładu:

4. Nazwisko i imię pracownika:

5. Rodzaj świadczonej usługi:

Dni i godziny

6. Podjęcia usługi:

7. Rozpoczęcia przerwy (przerw):

Końca usługi:

Zakończenia przerwy:

8. Uwagi:

Data:

Podpis dyrektora przedsiębiorstwa:

(*]) Niniejszy numer został przypisany [pracownikowi] przez dyrektora przedsiębiorstwa w ramach rejestru, o którym mowa w art.1 niniejszego postanowienia

 

Harmonogram jest ustanowiony, opatrzony datą i podpisywany przez dyrektora przedsiębiorstwa lub jego przedstawiciela. Jest on wywieszony w widocznym miejscu w przedsiębiorstwie zatrudnienia pracownika. Jest przedstawiany do wiadomości inspektora pracy w sektorze transportu odpowiedzialnego za kontrolę przedsiębiorstwa, przed jego wejściem w życie. Zmiany, w przypadku ich wprowadzenia, są ustanowione, datowane, podpisane i ogłaszane według tych samych zasad. Są również przekazywane, przed wejściem w życie, do wiadomości inspektora pracy w sektorze transportu odpowiedzialnego za kontrolę przedsiębiorstwa.

Każdy pracownik powinien mieć przy sobie egzemplarz harmonogramu realizacji usług, który go obowiązuje.

Czasy trwania usług zarejestrowanych w rozliczeniu dziennym, w ramach indywidualnej książeczki kontrolnej są ujęte w podsumowaniu tygodniowym w ramach tygodnia kalendarzowego oraz podsumowaniu miesięcznym w ramach miesiąca kalendarzowego, sporządzonych na polecenie pracodawcy. Podsumowanie miesięczne sporządza się pod koniec miesiąca, nie później, niż do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Harmonogram usług oraz indywidualne książeczki kontrolne są przedstawiane do wglądu inspektorów pracy w sektorze transportu odpowiedzialnych za kontrolę przedsiębiorstw lub zakładów, których obowiązek ten dotyczy.

Są one przechowywane przez przedsiębiorstwo lub zakład przez minimum pięć lat od momentu zakończenia ich użytkowania.

Indywidualna książeczka kontrolna musi być zgodna z wzorem. Książeczka składa się z:

– okładki;

– kolejno numerowanych stron z rozliczeniem dziennym;

– instrukcji wypełniania książeczki;

– przykładu wypełnionego rozliczenia dziennego.

II-1. Wzór okładki indywidualnej książeczki kontrolnej

INDYWIDUALNA KSIĄŻECZKA KONTROLNA

Książeczka nr (*):

I. – Państwo: FRANCJA.

II. – Nazwisko i imię okaziciela:

III. – dostarczona przez przedsiębiorstwo (nazwa, adres, telefon i podpis lub pieczęć przedsiębiorstwa):

IV. – Pierwsza data użycia:19

V. – Ostatnia data użycia:19

(*) Ten numer jest przypisywany przez dyrektora przedsiębiorstwa w ramach rejestru, o którym mowa w art. 1 niniejszego postanowienia.

Dyrektor przedsiębiorstwa lub jego przedstawiciel wypełnia rubryki II i III. Okaziciel książeczki wypełnia rubryki IV i V.

II-2. Wzór dziennego rozliczenia indywidualnej książeczki kontrolnej

ZDJĘCIE (*brak reprodukcji*)

Nota. – numer książeczki jest nadany przez dyrektora przedsiębiorstwa w ramach rejestru, o którym mowa w art. 1 niniejszego postanowienia.

II-3. Instrukcje prowadzenia książeczki

Pracodawca lub jego upoważniony przedstawiciel upewnia się, że pracownik ma ze sobą książeczkę kontrolną przed opuszczeniem przedsiębiorstwa lub instytucji oraz, po powrocie, że pracownik wypełnił książeczkę zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Rozliczenie dzienne jest dostępne na każdy dzień zatrudnienia pracownika. Rozliczenie to wypełnia i podpisuje pracownik będący okazicielem książeczki.

Oznaczenia wykorzystywane w rozliczeniu dziennym posiadają następujące znaczenie:

ZDJĘCIE (*brak reprodukcji*)

Czasy działań są wskazane na rozliczeniu dziennym, oddzielone poziomą linią pod odpowiadającymi im godzinami oraz na poziomie odpowiednich oznaczeń. Każdy okres 24-godzinny jest również oddzielony poziomą linią.

Zapisy rozpoczynają się na początku każdego okresu i zakończone pod koniec.

Przed wyjazdem, pracownika wypełnia rubryki 2, 3, 8, 10 oraz 11 (licznik kilometrów: początek dnia). Po przyjeździe, wypełnia rubryki 9, A, B, C, D, E, (w rozliczeniu całkowitym E = A + B + C) oraz rubrykę 11.

Rubryka 12 może zostać wykorzystana przez pracodawcę, pracownika oraz inspektora pracy w sektorze transportu odpowiedzialnego za kontrolę zakładu, w celu wpisania ewentualnych komentarzy. Kierowca wpisuje tam, w przypadku realizacji usługi przez kilka osób, nazwiska innych kierowców. Rozliczenie dzienne jest podpisywane w rubryce 12 przez okaziciela książeczki.

II-4. Wzór rozliczenia dziennego w indywidualnej książeczce kontrolnej.

ZDJĘCIE (*brak reprodukcji*)

Nota. – numer książeczki jest nadany przez dyrektora przedsiębiorstwa w ramach rejestru, o którym mowa w art. 1 niniejszego postanowienia.

 

Opracowała:

Joanna Jasiewicz