1 marca br. przedstawiciele TLP spotkali się ze związkami zawodowymi podczas Zespołu ds. Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego. Obrady zostały zwołane na wniosek związków zawodowych, które wyrażają sprzeciw wobec braku dialogu w ramach Trójstronnej Komisji ds. Transportu Drogowego.

Podczas spotkania związki zawodowe przypomniały swoje postulaty (wprowadzenia branżowej płacy minimalnej (3.500-4.500 zł) oraz dodatku dla kierowcy w wysokości 200 zł) które miałyby zastąpić dietę i ryczałt za nocleg. Zaproponowane rozwiązania mają służyć stopniowemu zwiększaniu podstawy wynagrodzenia do ozusowania, a w tym także wysokości emerytury oraz innych świadczeń socjalnych.

TLP oraz inne obecne na spotkaniu organizacje pracodawców zgodnie stwierdziły, że trwające obecnie w Brukseli prace nad szeregiem aktów prawnych, mających wpływ na poziom i strukturę wynagrodzenia kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, uniemożliwiają do czasu ich zakończenia prowadzenie rzeczowego dialogu na ten temat.

Przedstawiciele TLP zwrócili również uwagę na:

  • Trwają prace nad Pakietem Mobilności 1, który w wersji przyjętej przez Radę Unii Europejskiej zakłada wprowadzenie modelu delegowania, jako modelu docelowego pracy kierowców międzynarodowych w UE. Wraz z jego wprowadzeniem, zmieni się także zakres uprawnień kierowców, będą oni uprawnieni do pełnych płac (nieminimalnych stawek wynagrodzeń);
  • Z kolei przyjęty przez Komisję Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego raport posła Ismaila Ertuga zakłada inne rozwiązanie. Podstawowym modelem zatrudnienia ma być według tego raportu – zatrudnienie kierowcy na podstawie prawa tego państwa, w którym zazwyczaj wykonuje pracę;
  • Na końcowym etapie prac legislacyjnych są zmiany rozporządzenia 883/2004 o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Stanowisko Parlamentu Europejskiego w tej sprawie przewiduj zmianę w zasadach wyboru prawa ubezpieczeń społecznych dla kierowców (odejście od systemu ubezpieczeń kraju pracodawcy na rzecz prawa państwa, w którym pracownik zazwyczaj świadczy pracę).

Niepewność co do statusu prawnego kierowców międzynarodowych w obecnej chwili nie stwarza możliwości do rozmów o zmianach w polskim systemie wynagrodzeń. Pracodawcy zgodnie podkreślają, że na dzień dzisiejszy nie można nawet ustalić rzeczywistych, czy też planowanych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. A wola dyskusji nie wypełni tak dużego braku.

 

Opracowała:

Joanna Jasiewicz