PRACE NAD PAKIETEM MOBILNOŚCI 1 NIE ZOSTANĄ WSTRZYMANE

PRACE NAD PAKIETEM MOBILNOŚCI 1 NIE ZOSTANĄ WSTRZYMANE

Komisja ds. Transportu Parlamentu Europejskiego dała dziś zielone światło do rozpoczęcia ostatniego etapu procesu legislacyjnego nad „Pakietem Mobilności 1”. Projekt będzie teraz przedmiotem międzyinstytucjonalnych konsultacji między Komisją, Parlamentem, a Radą UE.

To decydujący moment dla branży, dlatego tuż przed posiedzeniem Komisji TLP zaprezentowała w Brukseli raport opisujący skutki wdrożenia Pakietu dla europejskiej gospodarki oraz funkcjonowania europejskiego systemu transportowego. Autor ekspertyzy – prof. Peter Klaus wskazuje w niej na najważniejsze aspekty, które powinny zostać wzięte pod uwagę w trakcie prac nad rozwiązaniami prawnymi.

„Pakiet Mobilności” ma regulować szereg kluczowych kwestii dla branży – począwszy od modelu pracy kierowcy międzynarodowego (tj. delegowania) po organizację samego rynku przewozów. Jedną ze zmian budzących największe kontrowersje jest odwołanie się w „Pakiecie” do unijnego rozporządzenia regulującego kwestii doboru jurysdykcji sądów w przypadku sporów z pracownikami (tzw. rozporządzenie Rzym I). W konsekwencji pracodawcy zostaną pozbawieni prawa do wyboru prawa właściwego dla umowy o pracę z własnym pracownikiem. Zważywszy na fakt, że kierowcy międzynarodowi zazwyczaj świadczą pracę w wielu państwach członkowskich, mogą co miesiąc być objęci innym ustawodawstwem, czyli inną umową o pracę.

Od początku prac nad „Pakietem Mobilności” aktywnie włączamy się w ich przebieg przedstawiając zagrożenia wynikające z niektórych jego zapisów dla funkcjonowania europejskiego transportu. Zaprezentowana przez nas ekspertyza potwierdza nasze obawy o istotnych błędach prawnych, które zawiera Pakiet Mobilności 1. Mogą one stanowić realną podstawę do zaskarżenia przepisów Pakietu Mobilności przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Mamy jednak nadzieję, że takie działania to ostateczność i wiele z błędów uda się naprawić jeszcze na etapie konsultacji międzyinstytucjonalnych.

Opracowała:
Joanna Jasiewicz
Adwokat/Pełnomocnik Zarządu TLP

 

Translate »