Komisja ds. Transportu Parlamentu Europejskiego dała dziś zielone światło do rozpoczęcia ostatniego etapu procesu legislacyjnego nad „Pakietem Mobilności 1”. Projekt będzie teraz przedmiotem międzyinstytucjonalnych konsultacji między Komisją, Parlamentem, a Radą UE.

To decydujący moment dla branży, dlatego tuż przed posiedzeniem Komisji TLP zaprezentowała w Brukseli raport opisujący skutki wdrożenia Pakietu dla europejskiej gospodarki oraz funkcjonowania europejskiego systemu transportowego. Autor ekspertyzy – prof. Peter Klaus wskazuje w niej na najważniejsze aspekty, które powinny zostać wzięte pod uwagę w trakcie prac nad rozwiązaniami prawnymi.

„Pakiet Mobilności” ma regulować szereg kluczowych kwestii dla branży – począwszy od modelu pracy kierowcy międzynarodowego (tj. delegowania) po organizację samego rynku przewozów. Jedną ze zmian budzących największe kontrowersje jest odwołanie się w „Pakiecie” do unijnego rozporządzenia regulującego kwestii doboru jurysdykcji sądów w przypadku sporów z pracownikami (tzw. rozporządzenie Rzym I). W konsekwencji pracodawcy zostaną pozbawieni prawa do wyboru prawa właściwego dla umowy o pracę z własnym pracownikiem. Zważywszy na fakt, że kierowcy międzynarodowi zazwyczaj świadczą pracę w wielu państwach członkowskich, mogą co miesiąc być objęci innym ustawodawstwem, czyli inną umową o pracę.

Od początku prac nad „Pakietem Mobilności” aktywnie włączamy się w ich przebieg przedstawiając zagrożenia wynikające z niektórych jego zapisów dla funkcjonowania europejskiego transportu. Zaprezentowana przez nas ekspertyza potwierdza nasze obawy o istotnych błędach prawnych, które zawiera Pakiet Mobilności 1. Mogą one stanowić realną podstawę do zaskarżenia przepisów Pakietu Mobilności przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Mamy jednak nadzieję, że takie działania to ostateczność i wiele z błędów uda się naprawić jeszcze na etapie konsultacji międzyinstytucjonalnych.

Opracowała:
Joanna Jasiewicz
Adwokat/Pełnomocnik Zarządu TLP