Pracownicze Plany Kapitałowe – jest już konkretny projekt przepisów. Nowe obowiązki dla pracodawców.

Pracownicze Plany Kapitałowe – jest już konkretny projekt przepisów. Nowe obowiązki dla pracodawców.

Po dyskusjach medialnych na temat założeń pracowniczych planów kapitałowych Ministerstwo Finansów przedstawiło dzisiaj projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) do konsultacji społecznych.

Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych do funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnieciu wieku emerytalnego. Projekt zakłada utworzenie przez wszystkich zatrudniających dla wszystkich osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, powszechnych pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Innymi słowy, pracowniczy program kapitałowy (PPK) ma być tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnieciu przez niego 60 roku życia.

Uczestnikiem PPK (jak osoby zatrudnione) ma być nie tylko pracownik ale także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia albo innej o świadczenie usług oraz członek rady nadzorczej.

Ustawa przewiduje między innymi następujące obowiązki po stronie podmiotów zatrudniających:

  • zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową (po konsultacji ze związkami zawodowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych)
  • zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej
  • współfinansowanie składek podstawowych z własnych środków z możliwością zadeklarowania składek dodatkowych (składka podstawowa podmiotu zatrudniającego – 1,5% wynagrodzenia, uczestnika 2%) z zaliczeniem składek na PPK jako kosztu uzyskania przychodu oraz podstawy do obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Uczestnictwo – po stronie osoby zatrudnionej – w PPK jest dobrowolne.

Schemat funkcjonowania systemu przedstawiony w dniu dzisiejszym przez stronę rządową  jest zawarty w prezentacji, której link załączamy.

Oficjalna informacja i prezentacja rządowa: Informacja

Link do projektu: Projekt

Planowany harmonogram przystępowania do PPK jest następujący:

Grupy pracowników obejmowane  PPK

Potencjalni uczestnicy

Start grupy

Podmiot zatrudniający powyżej 250 osób

3,3 mln

01.01.2019

Podmiot zatrudniający od 50 do 249 osób

2,0 mln

01.07.2019

Podmiot zatrudniający od 20 do 49 osób

1,1 mln

01.01.2020

pozostali

5,1 mln

01.07.2020

Razem

11 mln

Translate »