Francuski Dekret nr 2016-418 do ustawy „Loi Macron”, przewiduje m.in. obowiązek wystawienia przez zagranicznego przewoźnika zaświadczenia o oddelegowaniu kierowcy zawierającego oprócz wielu innych danych, także dane dotyczące wpisu do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU) wymaganego przepisami unijnego Rozporządzenia 1071/2009/WE. Rejestr powinien powstać w Polsce do 31 grudnia 2012 r.

Ponieważ brak lub niekompletność danych zawartych w zaświadczeniu może skutkować nałożeniem na osobę zarządzającą przedsiębiorstwem transportowym kary w wysokości nawet do kilkudziesięciu tysięcy euro, przełoży się to na zaprzestanie wykonywania przez polskich przedsiębiorców przewozów do, z i na terytorium Francji.

Konsekwencje gospodarcze takiego stanu rzeczy mogą stanowić podstawę do roszczeń odszkodowawczych polskich przewoźników skierowanych wobec Skarbu Państwa. Mając to na uwadze zwróciliśmy się do Jerzego Szmita, wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa o podjęcie pilnych i zdecydowanych działań, aby konsekwencje opóźnień w implementacji ERRU nie uderzyły bezpośrednio w polskich przewoźników, blokując im dostęp do rynku francuskiego i europejskiego.

Pismo do J.Szmita