TLP wzięła udział w obradach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w dniu 15 lutego 2017 r. Jednym z punktów obrad było stanowisko Komisji w przedmiocie rewizji rozporządzenia nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i rozporządzenia wykonawczego 987/2009.

Wspomniane przepisy regulują między innymi procedurę wydawania zaświadczeń A1, których posiadanie jest warunkiem legalnego delegowania w Austrii a od 1 kwietnia 2017 roku także we Francji.

Proponowana zmiana przez Komisję Europejską przewiduje znacznie większą ingerencję instytucji ubezpieczeniowych państw przyjmujących np. Francji w ramach weryfikacji czy zaświadczenie A1 zostało prawidłowo udzielone. W ramach ww. propozycji polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie tylko sprawdzałby, na wniosek instytucji państwa przyjmującego, zasadność wydania zaświadczenia A1 ale także byłby zobligowany do przedstawienia dowodów na podstawie których zaświadczenie wydał, tak by instytucje państwa obcego mogły dokonać swej własnej oceny.

TLP przyjmuje z zadowoleniem stanowisko rządowe zaprezentowane przez Ministra Zielenieckiego, zgodnie z którym strona polska oponuje przeciwko w/w propozycjom zmian.

Podzielamy również pogląd komisji senackiej, wyrażony w uchwale z dnia 15 lutego br, którą załączamy. Zgodnie z stanowiskiem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu, nie ma zgody na wprowadzanie pojęcia pracownika delegowanego czy też rozszerzania pojęcia „zastępowania” w przepisach ubezpieczeniowych na poziomie UE, gdyż może to w praktyce zagrażać wykonywaniu swobody świadczenia usług.

Stanowisko Komisji

opracowała Joanna Jasiewicz