27 lipca br. Senat RP przyjął opinię w przedmiocie tzw. Pakietu Mobilności przedstawionego przez Komisję Europejską 31 maja br.

Projekt opinii dotyczącej projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego COM(2017)278 (Pakiet Mobilności) odwołuje się do niezgodności propozycji z zasadą pomocniczości. W ocenie Senatu proponowane zmiany mogą przyczynić się do załamania istotnego sektora gospodarki polskiej – transportu drogowego jak i naruszają postanowienia odnoszące się do wspólnej polityki transportowej.

Pełna opinia >>

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury, Minister Andrzej Adamczyk wskazał, że „Opinia Senatu utwierdza nas w przekonaniu, że stanowisko polskiego rządu wobec pakietu mobilności jest słuszne. Konsekwentnie podkreślam, że propozycje Komisji Europejskiej stoją w sprzeczności z fundamentalnymi zasadami jednolitego rynku i ograniczyłyby konkurencyjność wielu europejskich przedsiębiorstw transportowych, nie tylko polskich.”

Komunikat MIB: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797899-p_1.htm

Opracowała:

Joanna Jasiewicz