1 lutego Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Dyrektywy te są podstawowymi i najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi kwestię szkolenia kierowców w transporcie drogowym.

Wniosek Komisji COM(2017) 47 final / 2017/0015 (COD)

Odnosząc się do propozycji Komisji Europejskiej, Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” z satysfakcją stwierdza, iż może podzielić główne wnioski w zakresie oceny ex-post wdrażania ww. dyrektyw, w szczególności w zakresie potrzeby dostosowania treści szkolenia do realnych potrzeb kierowców i rynku transportowego, a także niespójności w zakresie dolnej granicy wieku umożliwiającej uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

W swoim stanowisku w tej sprawie TLP zwraca uwagę m.in. na:

  • Konieczność modyfikacji liczby godzin przewidzianych w szczególności dla kwalifikacji wstępnej, a także przede wszystkim proporcji zajęć teoretycznych względem zajęć praktycznych doskonalenia techniki jazdy, w tym jazdy w warunkach specjalnych.
  • Konieczność skrócenia szkolenia okresowego do 21h (przy zachowaniu 7h cykli), gdyż jest to czas w zupełności pozwalający na zdobycie nowej wiedzy w niezbędnym zakresie, a równocześnie nieznacznym z punktu widzenia wyłączenia kierowcy z aktywności zawodowej. Skrócenie tego okresu pozwoli również na ukrócenie procederu fikcyjnych szkoleń.
  • Niską efektywność technologii informacyjno-komunikacyjnych (e-learning), w szczególności zważywszy na przeładowanie zajęć zagadnieniami o charakterze teoretycznym.
  • Potrzebę kształtowania umiejętności miękkich w toku szkolenia, których wypracowanie jest wysoce pożądane z punktu widzenia pracodawców oraz zważywszy na charakter pracy kierowców.

Pełne stanowisko TLP