STRATEGIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ I INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI

STRATEGIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ I INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI

Komisja Europejska opublikowała 9 grudnia br. Strategię na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności, która określa Plan Działania UE z 82 konkretnymi inicjatywami na najbliższe 4 lata. Ich realizacja ma przyczynić się w zamierzeniu Komisji do stworzenia bardziej neutralnego klimatycznie, cyfrowego i odporniejszego europejskiego systemu transportu.

W ramach konsultacji publicznych Komisji dot. owej Strategii BusinessEurope (paneuropejska federacja zrzeszająca pracodawców) miało okazję zaprezentować swoje stanowisko, w którego przygotowanie TLP było zaangażowane od samego początku. Apelujemy w nim o stworzenie odpowiednich ram prawnych i finansowych, które umożliwią firmom transportowym w całej UE, w tym w Polsce, łagodne i stopniowe przejście cyfrowej i zielonej transformacji.

W Strategii znajduje się 10 kamieni milowych, które należy osiągnąć kolejno do 2030 r., 2035 r. i 2050 r.

Do 2030 r.:

 • co najmniej 30 milionów samochodów zeroemisyjnych na drogach europejskich,
 • 100 europejskich miast neutralnych klimatycznie,
 • szybki ruch kolejowy podwoi się w całej Europie,
 • transport pasażerski na trasach poniżej 500 km neutralny klimatycznie,
 • zautomatyzowana mobilność wdrożona na dużą skalę,
 • statki morskie o zerowej emisji zanieczyszczeń gotowe do wprowadzenia na rynek.

Do 2035 r.:

 • zeroemisyjne duże samoloty gotowe do wprowadzenia na rynek.

Do 2050 r.:

 • prawie wszystkie samochody osobowe, furgonetki, autobusy, a także nowe pojazdy ciężarowe zeroemisyjne,
 • kolejowy ruch towarowy podwojony,
 • w pełni funkcjonalna, multimodalna transeuropejska sieć transportowa dla zrównoważonego i inteligentnego transportu o wysokiej prędkości połączeń.

Osiągniecie powyższych 10 kamieni milowych ma być możliwe dzięki sformułowaniu 10 obszarów i w ich ramach 82 konkretnych inicjatyw (określonych w Planie Działania).

Zrównoważony Transport

 1. Zwiększenie wykorzystania zeroemisyjnych pojazdów, statków i samolotów oraz paliw odnawialnych i niskoemisyjnych, a także związanej z nimi infrastruktury – np. poprzez zainstalowanie do 2030 r. 3 milionów publicznych punktów ładowania.
 2. Stworzenie lotnisk i portów o zerowej emisji – np. poprzez nowe inicjatywy na rzecz promowania zrównoważonego transportu lotniczego i paliw morskich.
 3. Zapewnienie zrównoważonej mobilności międzymiastowej i miejskiej – np. poprzez podwojenie ruchu szybkich kolei i rozbudowę dodatkowej infrastruktury rowerowej w ciągu najbliższych 10 lat.
 4. Ekologiczny transport towarowy – np. poprzez podwojenie kolejowego ruchu towarowego do 2050 r.
 5. Ustalanie cen emisji dwutlenku węgla i zapewnianie lepszych zachęt dla użytkowników – np. poprzez realizację kompleksowego zestawu środków mających na celu zapewnienie uczciwej i skutecznej wyceny wszystkich rodzajów transportu.

Inteligentny Transport

 1. Urzeczywistnienie połączonej i zautomatyzowanej mobilności multimodalnej – np. poprzez umożliwienie pasażerom kupowania biletów na podróże multimodalne i płynne przełączanie się między środkami transportu.
 2. Pobudzenie innowacji i wykorzystanie danych oraz sztucznej inteligencji w celu zapewnienia inteligentniejszej mobilności – np. poprzez pełne wsparcie rozmieszczenia dronów i samolotów bezzałogowych oraz dalsze działania na rzecz utworzenia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Danych Mobilności.

Odporny Transport

Transport był jednym z sektorów najbardziej dotkniętych przez pandemię COVID-19, w związku z czym wiele przedsiębiorstw w tym sektorze doświadcza ogromnych trudności operacyjnych i finansowych. Komisja zobowiązuje się zatem do:

 1. Wzmocnienia jednolitego rynku – np. poprzez wzmożenie wysiłków i inwestycji w celu ukończenia tworzenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) do 2030 r. oraz wsparcia sektora w odbudowie poprzez zwiększenie inwestycji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w modernizację flot wszystkich rodzajów transportu.
 2. Uczynienie mobilności uczciwej i sprawiedliwej dla wszystkich – np. poprzez uczynienie nowej mobilności przystępnej cenowo i dostępnej we wszystkich regionach i dla wszystkich pasażerów, w tym osób o ograniczonej sprawności ruchowej, oraz uczynienie tego sektora bardziej atrakcyjnym dla pracowników.
 3. Zwiększenie bezpieczeństwa transportu we wszystkich jego rodzajach – np. poprzez zmniejszenie do 2050 r. liczby ofiar śmiertelnych do niemal zera.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracował:
Adam Dorywalski
Stały Przedstawiciel TLP przy UE

 

Translate »